118,500
تومان
9 ٪
106,700
تومان
افزودن به سبد خرید

منابع قدرت نرم؛ سرمایه اجتماعی در اسلام

دسته بندی: جامعه - سایر

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: محسن ردادی

ویراستار: نادر احمدی

سال نشر: 1389

تعداد صفحات: 277

1
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

در اثر حاضر نویسنده با عطف وجه به ارکان نظریه قدرت نرم در اسلام، به بررسی موردی یکی از مهمترین منابع قدرت نرم ـ یعنی سرمایه اجتماعی ـ پرداخته است.
تحلیل ابعاد سرمایه اجتماعی، شناسایی مؤلفه های اصلی آن در چشم انداز گفتمان اسلامی از مهمترین ویژگی های این کتاب می باشد.
همچنین نویسنده کتاب در مقام ارائه تصویری اجتماعی، اصول و ضوابط علمی را که ناظر بر نیازهای جامعه علمی و عملیاتی است، رعایت نموده و در نتیجه تعریفی منسجم، بر بنیاد دیدگاهی ساختارمند از سرمایه اجتماعی عرضه داشته که قابلیت رقابت علمی با سایر دیدگاه ها را دارد.

کتاب با مقدمه ای با عنوان «جامعه، دولت و سرمایه اجتماعی؛ در جمهوری اسلامی ایران»؛ آغاز شده است.
نویسنده در این مقدمه به بحث و بررسی در مورد شاخص های مفهومی و کاربردی سرمایه اجتماعی، گونه شناسی سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، دولت و سرمایه اجتماعی، نهادهای مدنی و سرمایه اجتماعی، و امنیت و سرمایه اجتماعی، پرداخته است.

بخش اول با عنوان «چارچوب مفهومی و نظری»؛ سه فصل اول کتاب فوق را تشکیل داده است.

فصل اول با عنوان «تبارشناسی و مفهوم سرمایه اجتماعی»، ابتدا به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته و در ادامه به تعریفی از سرمایه اجتماعی رسیده است. بر همین اساس ابتدا زمینه تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی بررسی شده است. سپس در مورد انواع سرمایه (فیزیکی، انسانی و اجتماعی) بحث شده است. در ادامه با بررسی سنجش سرمایه اجتماعی، به تعریف سرمایه اجتماعی پرداخته است.

فصل دوم با عنوان «مؤلفه های سرمایه اجتماعی»، مؤلف به معرفی مدل CRS (شناختی، رابطه ای و ساختاری) پرداخته است. سپس به تعریف مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر ساس مدل CRS؛ از جمله مؤلفه های شناختی، رابطه ای، و ساختاری پرداخته است.

در فصل سوم با عنوان «دین و سرمایه اجتماعی»، مؤلف به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و دین پرداخته است. بر همین اساس تأثیر دین بر افزایش سرمایه اجتماعی، عناصر درون دینی در تولید سرمایه اجتماعی، مبانی معرفتی سرمایه اجتماعی اسلامی، چارجوب اصلی سرمایه اجتماعی اسلامی، ویژگی های جامعه اسلامی تولید کننده سرمایه اجتماعی، قوانین سرمایه اجتماعی اسلامی؛ در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

بخش دوم با عنوان «تبیین و تحلیل مؤلفه های سرمایه اجتماعی در دستگاه فکری اسلام»، سه فصل پایانی کتاب حاضر را تشکیل داده است.

مؤلف در این فصل سعی کرده است با استفاده از مدل CRS، مؤلفه های سرمایه اجتماعی در اسلام را معرفی نماید.

لذا در فصل چهارم «مؤلفه های ساختاری سرمایه اجتماعی در اسلام»،

در فصل پنجم «مؤلفه های رابطه ای سرمایه اجتماعی در اسلام»

و در فصل ششم «مؤلفه شناختی سرمایه اجتماعی در اسلام» مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام