بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

اسلام سیاسی مدرن در ترکیه

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 7643910003022
10,500 9,975 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ اﻣﭙﺮاﻃﻮی ﻋﺜﻤـﺎﻧﻰ (ﻣـﺮد ﺑﻴﻤـﺎر اروﭘﺎ) و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٣ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﻃﻼق ﺷـﺪ . در اﻳﻦ دوره ارﺗﺶ ﺗﺮک ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺮﻛﻴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺳﻼم و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت اﺳﻼﻣﻰ را از اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪه و ﻛﺸﻮری ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻰ را ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﺠﻴﺒﻰ از اﻧﻔﻜﺎک دو ﻧﻬﺎد دﻳﻦ و دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢﺗﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺮ دﻳﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ آﺗـﺎﺗﻮرک و رﻫﺒـﺮان ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ را ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰاش ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط