فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری
گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

مولف: سید فرید العطاس

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
175,000 ریال
خرید کتاب تراژدی علوم سیاسی
تراژدی علوم سیاسی

تراژدی علوم سیاسی

مولف: دیوید ریچی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
310,000 ریال
خرید کتاب رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

مولف: خسرو باقری

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
208,000 ریال
خرید کتاب پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند
پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند

پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند

مولف: آلن رپکو

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
268,000 ریال
خرید کتاب آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه
آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه

آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: محمود مهرمحمدی

قیمت
330,000 ریال
خرید کتاب دانش در اشتراک: شاخص دانش به منزله منابع عمومی
دانش در اشتراک: شاخص دانش به منزله منابع عمومی

دانش در اشتراک: شاخص دانش به منزله منابع عمومی

مولف: النور استروم

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
257,000 ریال
خرید کتاب فلسفه آموزش
فلسفه آموزش

فلسفه آموزش

مولف: ویلفرد کار

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
قیمت
136,000 ریال
خرید کتاب منبرهای یک دقیقه ای (دوره چهار جلدی)
منبرهای یک دقیقه ای (دوره چهار جلدی)

منبرهای یک دقیقه ای (دوره چهار جلدی)

مولف: مجموعه فرهنگی رسانه ای وارث

ناشر کتاب: احیاء

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب منبرهای یک دقیقه ای 4: منبرهای مهدوی
منبرهای یک دقیقه ای 4: منبرهای مهدوی

منبرهای یک دقیقه ای 4: منبرهای مهدوی

مولف: مجموعه فرهنگی رسانه ای وارث

ناشر کتاب: احیاء

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب منبرهای یک دقیقه ای 3: منبرهای رضوی
منبرهای یک دقیقه ای 3: منبرهای رضوی

منبرهای یک دقیقه ای 3: منبرهای رضوی

مولف: مجموعه فرهنگی رسانه ای وارث

ناشر کتاب: احیاء

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب منبرهای یک دقیقه ای 2: منبرهای حسینی
منبرهای یک دقیقه ای 2: منبرهای حسینی

منبرهای یک دقیقه ای 2: منبرهای حسینی

مولف: مجموعه فرهنگی رسانه ای وارث

ناشر کتاب: احیاء

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب منبرهای یک دقیقه ای 1: منبرهای فاطمی
منبرهای یک دقیقه ای 1: منبرهای فاطمی

منبرهای یک دقیقه ای 1: منبرهای فاطمی

مولف: مجموعه فرهنگی رسانه ای وارث

ناشر کتاب: احیاء

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب ما بی تو، تو بی ما
ما بی تو، تو بی ما

ما بی تو، تو بی ما

مولف: مهرگان رزمی بهرغانی

ناشر کتاب: احیاء

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب عمود 1400 (سفرنامه اربعین)
عمود 1400 (سفرنامه اربعین)

عمود 1400 (سفرنامه اربعین)

مولف: علی اکبر والایی

ناشر کتاب: احیاء

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب کتاب مقدس و انتقاداتی به دین مسیحیت
کتاب مقدس و انتقاداتی به دین مسیحیت

کتاب مقدس و انتقاداتی به دین مسیحیت

مولف: محمد ایلائی

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی - هنری اطلس تاریخ شیعه

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب خانوم
خانوم

خانوم

مولف: مسعود بهنود

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب بادبادک باز
بادبادک باز

بادبادک باز

مولف: خالد حسینی

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب عشق و سلطنت
عشق و سلطنت

عشق و سلطنت

مولف: موسی نثری همدانی

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب کلبه عمو تم
کلبه عمو تم

کلبه عمو تم

مولف: هریت بیجراستو

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
400,000 ریال
خرید کتاب مردی که می خندد
مردی که می خندد

مردی که می خندد

مولف: ویکتور هوگو

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
380,000 ریال
قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب نور ملکوت قرآن - جلد چهارم
نور ملکوت قرآن - جلد چهارم

نور ملکوت قرآن - جلد چهارم

مولف: سید محمدحسین حسینی طهرانی

ناشر کتاب: نور ملکوت قرآن

مشاهده
خرید کتاب نور ملکوت قرآن - جلد سوم
نور ملکوت قرآن - جلد سوم

نور ملکوت قرآن - جلد سوم

مولف: سید محمدحسین حسینی طهرانی

ناشر کتاب: نور ملکوت قرآن

مشاهده
خرید کتاب نور ملکوت قرآن - جلد دوم
نور ملکوت قرآن - جلد دوم

نور ملکوت قرآن - جلد دوم

مولف: سید محمدحسین حسینی طهرانی

ناشر کتاب: نور ملکوت قرآن

مشاهده
خرید کتاب نور ملکوت قرآن - جلد اول
نور ملکوت قرآن - جلد اول

نور ملکوت قرآن - جلد اول

مولف: سید محمدحسین حسینی طهرانی

ناشر کتاب: نور ملکوت قرآن

مشاهده
خرید کتاب ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف
ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

مولف: ناتانیل اشمیت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
56,000 ریال
خرید کتاب امپراطوری نظریه ها
امپراطوری نظریه ها

امپراطوری نظریه ها

مولف: ویل اچ کورال

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب بازاندیشی تغییرات علمی و مقایسه نظریه ها: ثبات، گسست، سنجش ناپذیری
بازاندیشی تغییرات علمی و مقایسه نظریه ها: ثبات، گسست، سنجش ناپذیری

بازاندیشی تغییرات علمی و مقایسه نظریه ها: ثبات، گسست، سنجش ناپذیری

مولف: پل هوینینگن - هون

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای
یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

مولف: دنیس میتوگ

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
140,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب گزارش علم یونسکو: نقشه حرکت به سوی سال ۲۰۳۰
گزارش علم یونسکو: نقشه حرکت به سوی سال ۲۰۳۰

گزارش علم یونسکو: نقشه حرکت به سوی سال ۲۰۳۰

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: اسماعیل یزدان پور

قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب نگارش پایان نامه
نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه

مولف: پل الیور

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
144,000 ریال
تعداد کل موارد 35541
صفحه 1 از 988