فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب جاده لغزنده است: مهارت هایی برای نقد
جاده لغزنده است: مهارت هایی برای نقد

جاده لغزنده است: مهارت هایی برای نقد

مولف: رامین تبرایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
50,000 ریال
45,000 ریال
خرید کتاب دور زدن ممنوع: چگونه بحران را مدیریت کنیم؟
دور زدن ممنوع: چگونه بحران را مدیریت کنیم؟

دور زدن ممنوع: چگونه بحران را مدیریت کنیم؟

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
60,000 ریال
54,000 ریال
خرید کتاب کارگران مشغول کارند: چگونه یک گزارش تهیه کنیم؟
کارگران مشغول کارند: چگونه یک گزارش تهیه کنیم؟

کارگران مشغول کارند: چگونه یک گزارش تهیه کنیم؟

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
50,000 ریال
45,000 ریال
خرید کتاب ایستگاه اتوبوس!: چگونه یک گروه را مدیریت کنیم؟
ایستگاه اتوبوس!: چگونه یک گروه را مدیریت کنیم؟

ایستگاه اتوبوس!: چگونه یک گروه را مدیریت کنیم؟

مولف: رامین تبرایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب حمل با جرثقیل!: چگونه مصاحبه خبری کنیم؟
حمل با جرثقیل!: چگونه مصاحبه خبری کنیم؟

حمل با جرثقیل!: چگونه مصاحبه خبری کنیم؟

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب عبور فقط با زنجیر چرخ! (چگونه تعارض را مدیریت کنیم؟)
عبور فقط با زنجیر چرخ! (چگونه تعارض را مدیریت کنیم؟)

عبور فقط با زنجیر چرخ! (چگونه تعارض را مدیریت کنیم؟)

مولف: رامین تبرایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
50,000 ریال
45,000 ریال
خرید کتاب راننده ناشنواست: چگونه ارتباط تلفنی برقرار کنیم؟
راننده ناشنواست: چگونه ارتباط تلفنی برقرار کنیم؟

راننده ناشنواست: چگونه ارتباط تلفنی برقرار کنیم؟

مولف: رامین تبرایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
60,000 ریال
54,000 ریال
خرید کتاب خطر سقوط در آب!: روزنامه نگاری
خطر سقوط در آب!: روزنامه نگاری

خطر سقوط در آب!: روزنامه نگاری

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب خیابان یک طرفه: مصاحبه پرسنلی (سازمانی)
خیابان یک طرفه: مصاحبه پرسنلی (سازمانی)

خیابان یک طرفه: مصاحبه پرسنلی (سازمانی)

مولف: رامین تبرایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
60,000 ریال
54,000 ریال
خرید کتاب جاده دو طرفه است!: چگونه مناظره کنیم؟
جاده دو طرفه است!: چگونه مناظره کنیم؟

جاده دو طرفه است!: چگونه مناظره کنیم؟

مولف: رامین تبرایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
50,000 ریال
45,000 ریال
خرید کتاب جاده باریک می شود!: چگونه یک تشکیلات را اداره کنیم؟
جاده باریک می شود!: چگونه یک تشکیلات را اداره کنیم؟

جاده باریک می شود!: چگونه یک تشکیلات را اداره کنیم؟

مولف: رامین تبرایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب بوق زدن ممنوع: چگونه سخنرانی کنیم؟
بوق زدن ممنوع: چگونه سخنرانی کنیم؟

بوق زدن ممنوع: چگونه سخنرانی کنیم؟

مولف: رامین تبرایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب ایست بازرسی!: مهارت مقابله با عملیات روانی
ایست بازرسی!: مهارت مقابله با عملیات روانی

ایست بازرسی!: مهارت مقابله با عملیات روانی

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
60,000 ریال
54,000 ریال
خرید کتاب فعالان فرهنگی - دفتر اول: ورود ممنوع (مبارزه با جاسوسی)
فعالان فرهنگی - دفتر اول: ورود ممنوع (مبارزه با جاسوسی)

فعالان فرهنگی - دفتر اول: ورود ممنوع (مبارزه با جاسوسی)

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
60,000 ریال
54,000 ریال
تعداد کل موارد 14
صفحه 1 از 1