فراخوانی فراخوانی ...
فصلنامه سینمایی فارابی شماره 81
فصلنامه سینمایی فارابی شماره 81

فصلنامه سینمایی فارابی شماره 81

سردبیر: مسعود نقاش زاده

صاحب امتیاز: بنیاد سینمایی فارابی

قیمت
150,000 ریال
فصلنامه علم وسیاست بابل شماره 3
فصلنامه علم وسیاست بابل شماره 3

فصلنامه علم وسیاست بابل شماره 3

سردبیر: علیرضا شفاه

صاحب امتیاز: علیرضا شفاه

قیمت
300,000 ریال
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 9
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 9

فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 9

سردبیر: مرتضی منتظری مقدم

صاحب امتیاز: ترجمان علوم انسانی

قیمت
200,000 ریال
نشریه فرهنگی، تحلیلی راه 63
نشریه فرهنگی، تحلیلی راه 63

نشریه فرهنگی، تحلیلی راه 63

سردبیر: وحید جلیلی

مدیر مسئول: وحید جلیلی

قیمت
50,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
دوماهنامه تربیتی، اخلاقی خلق شماره 68
دوماهنامه تربیتی، اخلاقی خلق شماره 68

دوماهنامه تربیتی، اخلاقی خلق شماره 68

سردبیر: محمدرضا مجیری

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی دارالهدی

قیمت
100,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 8
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 8

فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 8

سردبیر: مرتضی منتظری مقدم

صاحب امتیاز: ترجمان علوم انسانی

قیمت
200,000 ریال
دوماهنامه تربیتی، اخلاقی خلق شماره 65 و 66
دوماهنامه تربیتی، اخلاقی خلق شماره 65 و 66

دوماهنامه تربیتی، اخلاقی خلق شماره 65 و 66

سردبیر: محمدرضا مجیری

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی دارالهدی

قیمت
100,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 7
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 7

فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 7

سردبیر: مرتضی منتظری مقدم

صاحب امتیاز: ترجمان علوم انسانی

قیمت
200,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 6
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 6

فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 6

سردبیر: مرتضی منتظری مقدم

صاحب امتیاز: ترجمان علوم انسانی

قیمت
150,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 3
ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 3

ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 3

صاحب امتیاز: مجید کهنوجی

مدیر مسئول: صادق یزدانی

قیمت
100,000 ریال
ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 2
ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 2

ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 2

صاحب امتیاز: مجید کهنوجی

مدیر مسئول: صادق یزدانی

قیمت
100,000 ریال
ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 1
ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 1

ماهنامه فرهنگی - هنری نزدیک 1

صاحب امتیاز: مجید کهنوجی

مدیر مسئول: صادق یزدانی

قیمت
100,000 ریال
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 5
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 5

فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 5

سردبیر: مرتضی منتظری مقدم

صاحب امتیاز: ترجمان علوم انسانی

قیمت
150,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
قیمت
50,000 ریال
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 4
فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 4

فصلنامه ترجمان علوم انسانی شماره 4

سردبیر: مرتضی منتظری مقدم

صاحب امتیاز: ترجمان علوم انسانی

قیمت
150,000 ریال
ماهنامه فرهنگی و اجتماعی حاشیه شماره 25
ماهنامه فرهنگی و اجتماعی حاشیه شماره 25

ماهنامه فرهنگی و اجتماعی حاشیه شماره 25

سردبیر: علی اصغر سهرابی

صاحب امتیاز: بنیاد امام رضا علیه السلام

مشاهده
قیمت
50,000 ریال
تعداد کل موارد 541
صفحه 1 از 16