فراخوانی فراخوانی ...

شناخت چهره بسیج در آیینه کتاب

بسته پیشنهادی کتاب با موضوع بسیج

امروز، پنجم آذر 1393، سی و پنجمین سالروز صدور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین از سوی امام خمینی(ره) است. به همین مناسبت مهم ترین آثار منتشر شده در این باره را مرور کرده ایم.

پنج‌شنبه 6 آذر 1393

بسیج مردمی در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی نقش موثری داشت. از این رو، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پنجم آذر 1358 امام خمینی(ره) فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و فرمودند: «مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون ارتش داشته باشد.» با آغاز جنگ تحمیلی، این نیروی کارآمد و برآمده از مردم، عراق متجاوز را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت. امروز بسیج به عنوان نیروی اجتماعی شناخته می شود که پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی در تمام عرصه ها از وظایف آن است. در این گزارش مهم ترین کتاب هایی را مرور کرده ایم که به بسیج، دلیل تاسیس این نهاد مردمی و شیوه عملکرد آن می پردازند.

1. اصول اعتقادات (بسیج) [واحد آموزش عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز بررسی و تحقیقات عقیدتی سیاسی]، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،ستاد مرکزی،واحد آموزش عقیدتی سیاسی‏‫، 1363.‬
2. س‍پ‍اه م‍ح‍م‍د(ص): گ‍زارش‍ی از ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن ب‍س‍ی‍ج م‍ردم‍ی در طی ه‍ش‍ت س‍ال دف‍اع م‍ق‍دس ، وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی ، س‍ت‍اد ام‍ور ج‍ن‍گ ، ت‍ه‍ران : وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی ، س‍ت‍اد ام‍ور ج‍ن‍گ ، 1367.
3. ک‍ت‍اب ک‍ن‍ف‍ران‍س ب‍ررس‍ی ن‍ق‍ش م‍ش‍ارک‍ت و ب‍س‍ی‍ج م‍ردم در خ‍ودک‍ف‍ائ‍ی ک‍ش‍اورزی و س‍ازن‍دگ‍ی روس‍ت‍اه‍ا.../ ام‍ور ش‍وراه‍ا و ب‍س‍ی‍ج ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی، [ت‍ه‍ران ]: ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی ، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی 1368.
4. ع‍وام‍ل م‍وث‍ر در ب‍س‍ی‍ج م‍ردم‍ی [م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات اس‍لام‍ی س‍پ‍اه ]؛ ت‍دوی‍ن م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای ارت‍ش ب‍ی‍س‍ت م‍ی‍ل‍ی‍ون‍ی ، تهران: س‍پ‍اه پ‍اس‍داران ان‍ق‍لاب اس‍لام‍ی ، ن‍ی‍روی م‍ق‍اوم‍ت ب‍س‍ی‍ج ، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای ارت‍ش ب‍ی‍س‍ت م‍ی‍ل‍ی‍ون‍ی ‏‫،1371.
5. ان‍ق‍لاب و ب‍س‍ی‍ج س‍ی‍اس‍ی، ت‍ال‍ی‍ف ح‍س‍ی‍ن ب‍ش‍ی‍ری‍ه ، ت‍ه‍ران : دان‍ش‍گ‍اه ت‍ه‍ران ، م‍وس‍س‍ه ان‍ت‍ش‍ارات و چ‍اپ ‏‫ ، 1372.‬‏‬
6. ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍اس‍ی و دف‍اع‍ی ب‍س‍ی‍ج در ن‍ه‍ج ال‍ب‍لاغ‍ه ، اس‍م‍اع‍ی‍ل م‍ن‍ص‍وری لاری‍ج‍ان‍ی ، م‍ن‍ص‍وری لاری‍ج‍ان‍ی ، اس‍م‍اع‍ی‍ل ، ‏‫تهران، آیه1375.
7. چ‍ف‍یه ه‍ای چ‍اک چ‍اک : م‍ج‍م‍وع‍ه ش‍ع‍ر ب‍س‍ی‍ج ، ب‍ه ک‍وش‍ش اب‍وال‍ق‍اس‍م ح‍س‍ی‍ن‍ج‍ان‍ی ، ت‍ه‍ران : ش‍ورای ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات اس‍لام‍ی ، ن‍ش‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ ، 1377.
8. ب‍س‍ی‍ج در پ‍رت‍و ق‍ان‍ون ، گ‍ردآورن‍ده م‍ص‍طف‍ی ت‍راب‍ی ، ن‍ب‍ی ال‍ل‍ه روح‍ی ، ت‍ه‍ران : س‍ازم‍ان ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات خ‍ودک‍ف‍ای‍ی ب‍س‍ی‍ج ، 1379.
9. ب‍س‍ی‍ج راز ع‍ش‍ق و ای‍م‍ان، ن‍وی‍س‍ن‍ده ع‍ل‍ی خ‍ام‍ن‍ه ای، ته‍ران ‬‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ اس‍لام‍ی ‬‏‫، 1380.
10. راهبرد بسیج مردمی امام خمینی، رمضان شعبانی سارویی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج، 1380.
11. درآم‍دی ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت ب‍س‍ی‍ج ، م‍ه‍دی خ‍ان‍ی ، ت‍ه‍ران : م‍وس‍س‍ه ف‍ره‍ن‍گ و دان‍ش ، 1380.
12. ب‍س‍ی‍ج در ان‍دی‍ش‍ه ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی (س )، ت‍دوی‍ن م‍ه‍دی م‍رن‍دی ؛ اس‍ت‍خ‍راج و ت‍ن‍ظی‍م م‍ع‍اون‍ت پ‍ژوه‍ش‍ی م‍وس‍س‍ه ت‍ن‍ظی‍م و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی (س )، ت‍ه‍ران : م‍وس‍س‍ه ت‍ن‍ظی‍م و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی (س )‏‫، 1380.‬
13. ب‍س‍ی‍ج‍ی ک‍ی‍س‍ت : (ب‍س‍ی‍ج‍ی از دی‍دگ‍اه ن‍ه‍ج ال‍ب‍لاغ‍ه )/ ع‍ب‍اس رض‍ای‍ی، ت‍ب‍ری‍ز: ع‍ب‍اس رض‍ای‍ی : س‍پ‍اه پ‍اس‍داران ان‍ق‍لاب اس‍لام‍ی آذرب‍ای‍ج‍ان ش‍رق‍ی ، م‍رک‍ز ب‍س‍ی‍ج دان‍ش‍ج‍وی‍ی ‏‫، 1380.‬
14. ح‍ک‍م‍ت ن‍ام‍ه ب‍س‍ی‍ج / م‍ح‍م‍دی ری ش‍ه‍ری، ق‍م ‏‫: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‬‏‫، 1381.
15. خ‍لاص‍ه م‍ق‍الات ه‍م‍ای‍ش ع‍ل‍م‍ی ع‍زت و اف‍ت‍خ‍ار ح‍س‍ی‍ن‍ی ، ف‍ره‍ن‍گ و ت‍ف‍ک‍ر ببسیجی ت‍ه‍ران : اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۱ - م‍ح‍رم ال‍ح‍رام ۱۴۲۴/ ت‍دوی‍ن ک‍م‍ی‍ت‍ه ع‍ل‍م‍ی ه‍م‍ای‍ش ، ت‍ه‍ران : س‍ازم‍ان ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات و م‍طال‍ع‍ات ن‍ی‍روی م‍ق‍اوم‍ت ب‍س‍ی‍ج ، 1381
16. آشنایی با بسیج: « ویژه دوره آموزش مقدماتی بسیج »، محمدحسین عصمتی پور، [تهران]: معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج‏‫، 1381.‬
17. اندیشه های نوین پیرامون بسیج انقلابی، اندیشه ای نوین: پیرامون بسیج انقلابی، سازمان بسیج دانشجویی، 1382.
18. ب‍س‍ی‍ج و ت‍ف‍ک‍ر ب‍س‍ی‍ج‍ی در آی‍ی‍ن‍ه ره‍ن‍م‍وده‍ای ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم ان‍ق‍لاب اس‍لام‍ی، خامنه ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ت‍دوی‍ن: م‍وس‍س‍ه ف‍ره‍ن‍گ‍ی ق‍در ولای‍ت، 1382.
19. بس‍ی‍ج‍ی ، ال‍گ‍وی زن‍دگ‍ی س‍ال‍م : راه‍ن‍م‍ای آم‍وزش س‍لام‍ت ب‍رای م‍رب‍ی‍ان ام‍داد و ب‍ه‍داش‍ت ح‍وزه ه‍ا و پ‍ای‍گ‍اه ه‍ای ن‍ی‍روی م‍ق‍اوم‍ت ب‍س‍ی‍ج، ت‍دوی‍ن و ت‍ال‍ی‍ف: رض‍ا ت‍وک‍ل‍ی ... [و دی‍گ‍ران ]، ت‍ه‍ران ‬‏‫: ت‍ن‍دی‍س ‬‏‫‏‏، 1384.
20. آشنایی با بسیج، نویسنده حسن بختیاری ؛ تهیه کننده معاونت آموزش نمسا، مدیریت پژوهش و تألیف، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، معاونت آموزش‏‫، 1384.
21. سیمای بسیج، سیدجمال الدین کریمی، الوفاء، 1384.
22. ارک‍ان ت‍ف‍ک‍ر ب‍س‍ی‍ج‍ی، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ش‍ف‍ی‍ع‍ی م‍طه‍ر، ت‍ه‍ران : ع‍اب‍د‏‫، 1384.
23. ح‍م‍اس‍ه س‍ازان پ‍ای‍داری : ب‍س‍ی‍ج در آی‍ی‍ن‍ه ره‍ن‍م‍وده‍ای م‍ق‍ام م‍ع‍ظم ره‍ب‍ری (م‍دظل‍ه ال‍ع‍ال‍ی )، ب‍ه ک‍وش‍ش ب‍س‍ی‍ج م‍س‍ج‍د ق‍ب‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ اس‍لام‍ی ‏‫، 1385.‬‬
24. از بسیج تا انقلاب، مولف چارلز تیلی؛ مترجم علی مرشدی زاده، تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی‏‫، 1385.‬
25. بسیج، مدرسه عشق، اسدالله محمدی نیا، قم: انتشارات ‏‫سبط اکبر(ع)‬‏‫، 1386.
26. بسیج رسانه است: درآمدی بر نگاه رسانه ای بسیج به انضمام مقاله و توزیع در نظام اطلاع رسانی و رسانه ای بسیج، مولف عبدالله عمیدی، تهران: سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور، واحد رسانه ای فرهنگ جاودان، 1386.
27. نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی، محمد تقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش حسین ارجینی، علیرضا تاجیک، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)‏‫، 1386‬.‏‬
28. پاسخ هایی از زمان جنگ و چهره بسیج در سیاست، صاحب اثر: قاسم محمدی، محمد محمدی، گرگان: مختومقلی فراغی، ‏‫1387.‬‬
29. قدرت نرم ، فرهنگ و امنیت (مطالعه موردی بسیج)/ به کوشش اصغر افتخاری، تهران: دانشگاه امام صادق ( ع )، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج‏‫، 1387.‬
30. مجموعه مقالات همایش ملی بسیج و قدرت نرم،تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات: دانشگاه امام صادق (ع)، ‏1387.
31. قدرت نرم ، فرهنگ و امنیت (مطالعه موردی بسیج)، به کوشش اصغر افتخاری، تهران: دانشگاه امام صادق ( ع )، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج‏‫، 1387.‬
32. بسیج و جایگاه آن در نظام دینی، محمدجواد قاسمی، اصفهان: نسیم رحمت‏‫، ‏‫‏1388.
33. پیام های آسمانی(پیروی از ولایت فقیه)، گردآورنده فاطمه جهانگشته، مشهد: شاملو، ‏‫‬‏1388.
34. بسیج فرهنگ و ارتباطات اجتماعی، مولف عبدالله عمیدی، تهران: سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور، واحد رسانه ای فرهنگ جاودان‏‫، 1388.‬
35. بسیج فرهنگ و ارتباطات اجتماعی، مولف عبدالله عمیدی، تهران: سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور،واحد رسانه ای فرهنگ جاودان‏‫، 1388.
36. سرای سلیمان خان: خاطرات حاج حسین فتحی پیش کسوت بسیج اصناف بازار، اصناف بازار در انقلاب و پایداری، محمدعلی آقامیرزایی، تهران: فاتحان: سازمان بسیج کارمندان، کارگران و اصناف کشور‏‫، 1390.‬
37. درباره فرهنگ بسیجی، مرتضی اشراقی، قم: اکرام‏‫، 1390.
38. بسیج در انقلاب مشروطه ایران: نقش نیروهای اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه، نویسندگان عباس کشاورز شکری، احسان فرهادی، تهران: میزان‏‫، 1390.‬
39. تاریخ شفاهی پایگاه مقاومت نبوت (بسیج کارکنان دانشگاه شهید بهشتی)‬،‏‫ تالیف و گردآوری: حسن امین اسماعیلی، جلیل کاوه، سیدتوفیق حسینی، جهاد دانشگاهی، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی، ‏‫1391.‬
40. بسیج خدمت رسانی، مهدی شایان، مریم یحیی پور، اصفهان: شمیم معرفت‏‫، 1391.‬
41. خاکی از جنس آسمان: مروری بر شکل گیری و توسعه بسیج، تحقیق و تدوین مهدی خانی، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره روابط عمومی و انتشارات، 1392.
42. جبهه سوم؛ مروری بر حضور سپاه و بسیج در واقعه آمل (ششم بهمن ۱۳۶۰)، تحقیق و تدوین مهدی خانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نمایندگی ولی فقیه،اداره روابط عمومی و انتشارات، 1392.
43. سربازان آخرین معصوم‏‫: خاطرات رزمندگان بسیج عشایر دزفول‏‫، نویسنده منوچهر مهدی پور، تهران‏‫: نیلوفران‏‫، 1392.‬
44. تفکر بسیجی و امنیت ملی، مولف محمد فرهادی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، انتشارات، ‏‫1392.‬
45. آیین پاسداری: پیرامون وحدت، بسیج، دشمن شناسی، پژوهش و گزینش فاطمه امیدی؛ [به سفارش] واحد انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثارگران، تهران: وزارت آموزش و پرورش،معاونت پرورشی، موسسه فرهنگی منادی تربیت‏‫، ‏‫1392.‬
46. بسیج دانشجویی و هویت انقلاب اسلامی، بهروز تقی زاده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1392.
47. خمینی ، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،‏ ‫‎۱۲۷۹ ‬- ‎۱۳۶۸‏‬‏، هران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مقاومت بسیج، انتشارات فرهنگ اندیشه، ‏‫1393.
48. شجره طیبه، محمدعلی صمدی، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر یا زهرا(س)، ‏‫1393.‬‬

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
اخبار مرتبط
اخبار مرتبط