بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

فیلسوف چکمه پوش: نقد و بررسی مبانی هستی شناختی معرفتی نظریه جامعه باز پوپر

ناشر دفتر نشر معارف

نویسنده مهدی ایمانی مقدم

تعداد صفحات : 242

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 1156510003022
4,200 3,780 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کارل ریموند پوپر، فیلسوف اتریشی ـ بریتانیایی (1994 – 1902) یکی از نامدارترین فیلسوفان علم و سیاست در قرن بیستم بود که افکار او در دوره حیات او مورد توجه و بحث و نقد فراوان قرار گرفت و هم به اعتقاد بسیاری، در ایجاد تغییر و تحولات سیاسی اوائل هزاره سوم میلادی در کشورهای آسیای میانه و کشورهای جدا شده از شوروی سابق نیز بسیار مؤثر واقع شد. از سویی دیگر اذعان برخی حاکمان و سیاستمداران بزرگ غربی مبنی بر این که چیزهای فراوانی از او آموخته‌اند و نیز نقش آثار فلسفه علم او در پیشرفت دانشمندان صاحب‌نامی چون پیتر مداوار، جان اکلز، هرمان باندی و ... باعث ضرورت مضاعف توجه به افکار و آثار پوپر می‌شود.تأثیر او در سیاست انگلستان و کشورهای اروپایی و آمریکایی آنقدر زیاد بود که روزنامه‌های انگلیسی به او لقب «فرد کابینه‌ساز» دادند و نیز ا فکار او درباره ضرورت اصلاحات بنیادی تدریجی و حتی‌الامکان بدون خشونت و مبتنی بر مبانی لیبرالیسم و سکولاریسم، الهام‌بخش فعالیت‌های سیاسی و براندازی نرم یا به اصطلاح رنگی و تدریجی توسط مراکزی مثل بنیاد جورج سورس شد.


نوشتار حاضر متن رساله دکترای نگارنده در رشته مدرسی معارف – گرایش مباین نظری بوده که در تابستان 1390 دردانشگاه باقرالعلوم علیه السلام دفاع و تأیید شد. نویسنده در این تحقیق در مقام نقد آرای کارل پوپر برمیآید و به همین دلیل در فصل‌های انتقادی تنها به عیب‌های اندیشه او پرداخته است.نویسنده معتقد است به خاطر ارتباط منسجمی که مؤلفه‌های اندیشه پوپر دارد و ابتناء علوم سیاسی و اجتماعی او بر مبادی فلسفی معرفت‌شناختی و هستی شناختی او با تزلزل در اندیشه‌های معرفتی پوپر، کل نظام سیاسی و اجتماعی او مبتنی بر مؤلفه‌های جامعه باز دچار تزلزل گردد.


در این تحقیق، نخست به بررسی و تحلیل جامعه باز و جامعه بسته و مؤلفه‌های آن دو پرداخته شده است. در بخش دوم فلسفه سیاسی و نظام‌سیاسی برخاسته از آن مؤلفه‌ها عرضه شده است و سپس در سومین بخش، مبادی فلسفی جامعه باز، طرح و مشروح نظریه جهان‌های سه‌گانه آن پرداخته شده است. در بخش پایانی و در ارتباط با تبیین جهان سوم پوپر، نظام معرفت‌شناسی او مبتنی بر روش‌ ابطال‌پذیری و فلسفه علم او مبتنی بر ابطال‌گرایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سپس هندسه معرفتی پوپر و لوازم آن در فلسفه سیاسی و نظام اجتماعی مطلوب او یعنی جامعه لیبرال ـ دموکرات یا همان جامعه باز بر پایه مهندسی اجتماعی گام به گام و با حذف شرور و آلام و به روش خردورزی انتقادی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.


این کتاب در سه بخش و سیزده فصل تنظیم و نوشته شده است: دیباچه، مقدمه، فصل اول: مؤلفه‌های جامعه باز و بسته، فصل دوم: ایستایی‌شناسی اجتماعی جامعه باز، فصل سوم: جامعه‌شناسی تغییر (پویایی‌شناسی)، فصل چهارم: مبانی اندیشه سیاسی پوپر، فصل پنجم: تلقی پوپر از لیبرالیسم، فصل ششم: دموکراسی در اندیشه سیاسی پوپر، فصل هفتم: مبانی هستی شناسی و معرفت‌شناسی جامعه باز، فصل هشتم: اصول هستی‌شناسی پوپر، فصل نهم: معرفت‌شناسی پوپر، فصل دهم: فلسفه علم پوپر، فصل یازدهم: نقد مبانی هستی شناختی جامعه باز، فصل دوازدهم: نقد نظام سیاسی متناسب با جامعه باز و فصل سیزدهم: نقد نظریه جامعه باز.

کارل ریموند پوپر، فیلسوف اتریشی ـ بریتانیایی (1994 – 1902) یکی از نامدارترین فیلسوفان علم و سیاست در قرن بیستم بود که افکار او در دوره حیات او مورد توجه و بحث و نقد فراوان قرار گرفت و هم به اعتقاد بسیاری، در ایجاد تغییر و تحولات سیاسی اوائل هزاره سوم میلادی در کشورهای آسیای میانه و کشورهای جدا شده از شوروی سابق نیز بسیار مؤثر واقع شد. از سویی دیگر اذعان برخی حاکمان و سیاستمداران بزرگ غربی مبنی بر این که چیزهای فراوانی از او آموخته‌اند و نیز نقش آثار فلسفه علم او در پیشرفت دانشمندان صاحب‌نامی چون پیتر مداوار، جان اکلز، هرمان باندی و ... باعث ضرورت مضاعف توجه به افکار و آثار پوپر می‌شود.تأثیر او در سیاست انگلستان و کشورهای اروپایی و آمریکایی آنقدر زیاد بود که روزنامه‌های انگلیسی به او لقب «فرد کابینه‌ساز» دادند و نیز ا فکار او درباره ضرورت اصلاحات بنیادی تدریجی و حتی‌الامکان بدون خشونت و مبتنی بر مبانی لیبرالیسم و سکولاریسم، الهام‌بخش فعالیت‌های سیاسی و براندازی نرم یا به اصطلاح رنگی و تدریجی توسط مراکزی مثل بنیاد جورج سورس شد.


نوشتار حاضر متن رساله دکترای نگارنده در رشته مدرسی معارف – گرایش مباین نظری بوده که در تابستان 1390 دردانشگاه باقرالعلوم علیه السلام دفاع و تأیید شد. نویسنده در این تحقیق در مقام نقد آرای کارل پوپر برمیآید و به همین دلیل در فصل‌های انتقادی تنها به عیب‌های اندیشه او پرداخته است.نویسنده معتقد است به خاطر ارتباط منسجمی که مؤلفه‌های اندیشه پوپر دارد و ابتناء علوم سیاسی و اجتماعی او بر مبادی فلسفی معرفت‌شناختی و هستی شناختی او با تزلزل در اندیشه‌های معرفتی پوپر، کل نظام سیاسی و اجتماعی او مبتنی بر مؤلفه‌های جامعه باز دچار تزلزل گردد.


در این تحقیق، نخست به بررسی و تحلیل جامعه باز و جامعه بسته و مؤلفه‌های آن دو پرداخته شده است. در بخش دوم فلسفه سیاسی و نظام‌سیاسی برخاسته از آن مؤلفه‌ها عرضه شده است و سپس در سومین بخش، مبادی فلسفی جامعه باز، طرح و مشروح نظریه جهان‌های سه‌گانه آن پرداخته شده است. در بخش پایانی و در ارتباط با تبیین جهان سوم پوپر، نظام معرفت‌شناسی او مبتنی بر روش‌ ابطال‌پذیری و فلسفه علم او مبتنی بر ابطال‌گرایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سپس هندسه معرفتی پوپر و لوازم آن در فلسفه سیاسی و نظام اجتماعی مطلوب او یعنی جامعه لیبرال ـ دموکرات یا همان جامعه باز بر پایه مهندسی اجتماعی گام به گام و با حذف شرور و آلام و به روش خردورزی انتقادی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.


این کتاب در سه بخش و سیزده فصل تنظیم و نوشته شده است: دیباچه، مقدمه، فصل اول: مؤلفه‌های جامعه باز و بسته، فصل دوم: ایستایی‌شناسی اجتماعی جامعه باز، فصل سوم: جامعه‌شناسی تغییر (پویایی‌شناسی)، فصل چهارم: مبانی اندیشه سیاسی پوپر، فصل پنجم: تلقی پوپر از لیبرالیسم، فصل ششم: دموکراسی در اندیشه سیاسی پوپر، فصل هفتم: مبانی هستی شناسی و معرفت‌شناسی جامعه باز، فصل هشتم: اصول هستی‌شناسی پوپر، فصل نهم: معرفت‌شناسی پوپر، فصل دهم: فلسفه علم پوپر، فصل یازدهم: نقد مبانی هستی شناختی جامعه باز، فصل دوازدهم: نقد نظام سیاسی متناسب با جامعه باز و فصل سیزدهم: نقد نظریه جامعه باز.
 • زبان کتاب
  فارسی
 • شابک
  978-964-531-407-9
 • چاپ جاری
  1
 • تاریخ اولین چاپ
  1391
 • شمارگان
  1000
 • نوع جلد
  جلد نرم
 • قطع
  وزیری
 • تعداد صفحات
  242
 • ناشر
 • نویسنده
 • وزن
  390
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  پنجشنبه 30 شهریور 1391
 • شناسه
  11565
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما