loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

درآمدی بر معرفت شناسی نوصدرایی - جلد اول: تحلیل معرفت

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 30356 10003022
احتمال تاخیر در تهیه
25,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

معرفتشناسی دانشی است که در باب معرفت و شناخت نظریهپردازی میکند و در باب ماهیت، حدود، پیشفرضها و مبانی معرفت نظریهپردازی میکند و شامل معرفتشناسی مطلق و معرفتشناسی مضاعف مانند معرفتشناسی علم، معرفتشناسی معرفت دینی، معرفتشناسی عرفان و شهود و دیگر گونههای معرفتی است. براساس رویکردهای فلسفی، معرفت شناس و فیلسوف معرفت نظریهپردازی خویش را بر یکی از رویکردهای زیر استوار داشته است:
معرفتشناسیهای مبتنی بر فلسفه اسلامی، در این سنت فلسفی چندین نظام معرفتشناسی وجود دارد و یا میتوان بر اساس نظرات فیلسوفان مسلمان آنها را تنسیق و تدوین نمود، مانند نظام معرفتشناسی سینوی، صدرایی یا نوصدرایی.
معرفت شناسیهای مدرن که مبتنی بر آراء فیلسوفان عقلگرا یا تجربهگرای قرون جدید غرب هستند و نظامهای معرفت شناختی دکارت، لاک، هیوم و کانت از اهمیتی بسیار برخوردارند.
معرفتشناسیهای مبتنی بر فلسفه تحلیلی که عموما با عنوان «معرفتشناسی معاصر» از آن یاد میشود.
معرفتشناسیهای مبتنی بر فلسفههای اروپایی مانند هرمنوتیک فلسفی، ساختگرایی، پساساختگرایی و مانند آن.
مرگ معرفتشناسی نیز رویکردی در میان فلسفههای پستمدرن است که منکر امکان دانشی مدون در باب معرفت است.
کتاب حاضر عهده دار توضیح و رفع ابهامات در مبادی تصوری و مبادی تصدیقی «معرفت نوصدرایی» است تا در بخشهای آینده به دو پرسش اصلی رئالیسم معرفتی یعنی «ارزش شناخت» و «تحصیل معرفت» بپردازد. ادعای اصلی این کتاب این است که «فلسفه معرفت» در اندیشه نوصدرایی که شامل دو بخش «هستیشناسی شناخت» و «معرفتشناسی»است، علیالاصول باید دارای انسجام باشد و نوصدرائیان از همان مفاهیم و ادلهای در معرفتشناسی استفاده کنند که مبتنی بر حکمت صدرایی است اما در مقام تحقق مشاهده میشود این مفاهیم گاه دچار تعدد معنا شده و مقصود از مفاهیمی چون تصور، تصدیق علم حصولی، ادراک و مانند آن با آنچه در «هستیشناسی شناخت» آمده تفاوتهایی دارد. هدف این کتاب بازشناسی و بازسازی مبادی تصوری و تصدیقی «معرفتشناسی نوصدرایی» سازگار با نظریات و لوازم «هستیشناسی شناخت در حکمت صدرایی است.»
این کتاب به ده فصل تقسیمبندی شده است، در فصل اول به معرفتشناسی نوصداریی، در فصل دوم به علم حضوری و مناط حقیقی معرفت، در فصل سوم به معرفت تصویری و تصدیقی، در فصل چهارم به قضیه و تحلیل معرفتشناختی آن، در فصل پنجم به شناخت کلی، در فصل ششم به شناخت مفهومی و انتزاعی، در فصل هفتم شناخت اعتباری، در فصل هشتم به ظن و یقین در معرفت تصدیقی، در فصل نهم به معرفت روشمند و دانش مدون، در فصل دهم به معرفت در معرفتشناسی معاصر و نوصداریی میپردازد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما