بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

سنجه هایی در دین پژوهی معاصر

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 470

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب سنجه هایی در دین پژوهی، مجموعه مقالاتی در خصوص مسائل مختلف دین پژوهی است که در جامعه ما نمود یافته است. برخی از این مقالات در خصوص مسائل فلسفه دین به طور خاص است که در فصول خداوند و برهان، زبان و دین، اخلاق و دین گرد آمده است. در این مقالات بیشتر بررسی فلسفی مباحث دین پژوهی، مانند برهان های اثبات وجود خداوند و مسئله زبان دین و هرمنوتیک و نگرش اسلامی به اخلاق مورد توجه بوده است. با اینکه مسئله علم و دین در فلسفه دین نیز مطرح می شود، اما به صورت مستقل مطالب مهمی را در دین پژوهی معاصر پدید آورده است که در یک فصل سه مقاله در این باب عرضه شده است.

مولف در پیشگفتار کتاب نوشته است: «اگرچه برخی مسائل فلسفی به صورت مستقیم در دین پژوهی معاصر مطرح نشده اند اما بسیاری از جهت گیری ها در حوزه دین پژوهی به تبیین این بنیادهای فلسفی وابسته است. تبیین علیت و وجود در برهان های اثبات خداوند و مسئله زمان در رابطه خداوند و عالم اهمیت بسیاری دارد که در یک فصل مقالاتی در این زمینه ها آمده است. دیدگاه اسلامی درباره انسان و هویت و غایت او در فصلی دیگر با عنایت به نگاه صدرایی به آن واکاویده شده است. در فصل هفتم به جنبه ای از مسائل اجتماعی حضور ادیان در جهان، یعنی نقش دین در جهانی شدن با تأکید بر رسانه پرداخته شده است. بنیادهای تفکر غربی اقتضائات دین پژوهانه ای داشته است که در فصل بعدی به سه مورد از آن اشاره گردیده است تا نگرش غربی در این زمینه تحلیل شده و نقد و سنجش لازم را بیابد. در انتها بحث و گفت وگوی ادیان مورد توجه قرار گرفته است که در مقاله اول به واکاوی معنای گفت وگوی ادیان پرداخته شده است و دو مقاله به دو مسئله مهم در گفت وگوی ادیان و راهکارهایی برای آن اختصاص یافته است.»

فهرست مطالب کتاب:

خداوند و برهان
1. برهانِ صدّیقینِ ملاصدرا و نقد آراء کانت و هیوم در براهین اثبات باری تعالی
2. برهان وجودی یا وجوبی؟
3. تحلیلی از برهان های جهان شناختی و مقایسة آن با برهان امکان و وجوب در فلسفة اسلامی
4. مقایسة برهان های اثبات وجود خداوند در دو سنّت غربی و اسلامی
5. اصاله الوجود و مسئلة شر

زبان و دین
6. نگرش فلسفی- اسلامی به مسئلة معناداری زبان دین
7. بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی در ساحت های مختلف فهم
8. ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمة متون فلسفی و دینی

اخلاق و دین
9. مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشکی اسلامی
10. مقایسة روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدارشناسی هوسرلی

علم و دین
11. تأثیر بستر دینی در پیشرفت علم
12. رویارویی های علم و دین
13. روابط متصوّر میان علم و دین از دیدگاه مک گراث و مقایسة آن با دیدگاه های باربور و پیترز
14. بررسی انتقادات مکگراث به دیدگاه علمگرایانه(تکاملی) و الحادی داوکینز
15. رویکردی اسلامی به فلسفة علوم انسانی
تحلیل های فلسفی مبانی دین
16. بررسی تطبیقی علیت در فلسفة غرب و اسلامی
17. مقایسة وجود در اگزیستانسیالیسم و اصالت الوجود صدرایی
18. تبیین زمان از دیدگاه ملاصدرا و هانری برگسن

انسان و دین
19. معنای زندگی یا هدف زندگی؟ دیدگاهی صدرایی
20. تعالیِ هویتِ سیال انسانی در افعال اختیاری او: دیدگاهی از حکمت متعالیه
جهانی شدن، رسانه و دین
21. نقش رسانه در تهدیدها و فرصت های جهانی شدن برای دین
بنیادهای تفکّر غربی و دین
22. افولِ حاکمیتِ فکریِ انسان محوری(اومانیسم)
23. مبانی و ویژگی های اصلی فلسفهٔ تحلیلی دین
24. ارزیابی نگرش های الهیاتی پسامدرن از منظری فلسفی

گفتگوی ادیان
25. تحلیل مبانی گفت وگوی ادیان در تعاملات میان فرهنگی
26. تقابل ارزش ها در جهان کنونی و نقش اسلام و مسیحیت
27. نیاز بشریت کنونی به عدالت و نقش راهبری اسلام و مسیحیت در برپایی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط