loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

تاثیر ابن سینا بر فلسفه دنس اسکوتوس

معرفت شناسی - 29

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 34404 10003022
80,000 72,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب تأثیر ابن سینا بر فلسفه دنس اسکوتوس به قلم دکتر مهدی عباس زاده مدیرگروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و در 6 فصل نگاشته شده است.

درباره این کتاب باید گفت که درمورد جایگاه و اهمیت تفکر اسکوتوس آراء مختلف و بعضاً متعارضی وجود دارد. از منظر آن چه نوشتارِ حاضر - به گونه ای جدید- در پیِ تبیینِ آن است، اجمالاً می توان اهمیت او را از دو جهت، مورد بررسی و مداقه قرار دارد: اولاً از جهت تأثیرپذیری او از متفکران پیشین و به ویژه ابن سینا و ثانیاً از جهت نقد آراء متفکران پیشین و نوآوری ها و نظریه پردازی های فراوانِ فلسفی و الهیاتی او.

معرفی بخش های مختلف کتاب

نخستین بخش عهده دار توصیف فضای علمی فکری زمانۀ اسکوتوس، زندگی نامه و آثار اوست. مطالب این بخش در چهار فصل سامان یافته اند. فصل اول به بیان وضعیت دانشگاه های غرب مسیحی در قرن سیزدهم می پردازد؛ فصل دوم به جریان های فکری این قرن و قضیۀ محکومیت سال 1277م که تأثیری شگرف بر تحولات تفکر مسیحی پس از آن داشته پرداخته است؛ فصل سوم مربوط به زندگی نامة اسکوتوس است؛ و نهایتاً فصل چهارم به معرفی آثار او و وضعیت اصالت یا عدم اصالت انتساب آن ها به او اختصاص دارد.

بخش دوم، به تبیین آراء اسکوتوس در عرصه های معرفت شناسی، وجودشناسی (مابعدالطبیعه)، کلیّات و اصل فردیّت، اثبات وجود خدا، فلسفة خلقت و فلسفة اخلاق می پردازد. نیز به دلیل پیوند نام او با نام ابن سینا در سنّت فلسفة مدرسیِ قرون وسطای مسیحی، در این بخش، گذشته از تبیین جهات تأثیرپذیری او از ابن سینا، گاه مقایسه ای اجمالی میان آراء این دو متفکر صورت گرفته است. مطالب این بخش مجموعاً در شش فصلِ زیر سامان یافته اند:

(فصل اول) آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسه آن ها با آراء ابن سینا: این فصل به بررسی و تبیین آراء اسکوتوس درباره معرفت و مقایسه اجمالی آن با آراء معرفتی ابن سینا می پردازد. افکار و آراء معرفتی ابن سینا بر آراء اسکوتوس در زمینه قوای ادراکی، فرایند ادراک، نخستین موضوع عقل، اقسام معرفت و مراتب یقین و ... تأثیر بسیار داشته است. علی رغم این که این دو متفکر، در حوزة افکار فلسفی به نحوی تحت تأثیر ارسطو و سنت مشاء هستند و بالطبع شباهت های فراوانی در آراء آنان وجود دارد، لیکن برخی تفاوت ها نیز قابل طرح اند. از این جهت می توان آراء معرفتی این دو متفکر را با هم مقایسه کرد و زمینه ای منطقی برای چنین مقایسه ای وجود دارد. البته باید توجه داشت که به هرحال، اسکوتوس در فضای فکری مسیحیت می اندیشد و ابن سینا در عالَم اسلامی، و این تفاوت فضا و فرهنگ را در هر مقایسه ای همواره باید مدنظر قرار داد.

(فصل دوم) تأثیر ابن سینا بر وجودشناسی دنس اسکوتوس: این فصل به تبیین تأثیر آراء ابن سینا بر افکار اسکوتوس و مقایسه دیدگاه های این دو در زمینة مباحث وجودشناسی می پردازد. این بررسی، از بایسته های بازخوانی تفکر اسکوتوس و از لوازم شناخت جایگاه تفکر فلسفی ابن سینا در آثار اوست. او در مباحث وجودشناختی، مانند لحاظ «موجود» به مثابه موضوع اصلی مابعدالطبیعه، توجه به مفاهیم (قصدهای) اولیّه و ثانویه موجود، اوصاف موجود، عدم لحاظ موجود به مثابه «جنس» موجودات، اشتراک معنوی مفهوم موجود، تشکیکی بودن حقیقت موجود، و سرانجام تمایز وجود و ماهیت کاملاً تحت تأثیر ابن سینا قرار دارد.

(فصل سوم) تأثیر ابن سینا بر مبحث کلیّات و اصل فردیت در تفکر دنس اسکوتوس: این فصل عهده دارِ تبیین دامنه و نحوه تاثیر افکار ابن سینا بر یکی از پرمناقشه ترین موضوعات دورة تفکر مدرسی غرب، یعنی مبحث کلیّات و به تبع آن اصل فردیت با نظر به آراء اسکوتوس است. بحث از کلیات و اقسام سه گانه آن، به ویژه «کلی طبیعی» و وجود یا عدم آن در عالَم خارج و نیز اصل فردیت، یعنی مبدأ جزئیت اشیاءِ خارجیِ، از مباحث بسیار مهم و تعیین کننده ای است که در دوره مدرسی یک سره تحت تأثیر ابن سینا آغاز می شود و به مناقشات دامنه داری در میان فلاسفه و متألهین مسیحی می انجامد. اسکوتوس همانند متفکران مدرسیِ پیش از خود به تفصیل به مبحث کلیات پرداخته، لیکن دیدگاه او کاملاً تحت تأثیر ابن سینا و برگرفته از آراء اوست.

او در نحوه طرح مسئله کلیات، اقسام سه گانه کلی و به ویژه بحث از کلی طبیعی و نحوه وجود خارجی آن مستقیماً از آراء ابن سینا بهره می گیرد، اگرچه درباره نحوه وحدت کلی طبیعی در عالَم خارج اندکی از دیدگاه او فاصله پیدا می کند. او هم چنین در رد مُثل افلاطونی کاملاً تحت تأثیر ابن سینا است. او در بحث از اصل فردیّت نیز اگرچه در اصلِ طرح این بحث، همانند دیگر متفکران مدرسی، تحت تأثیر ابن سینا است، لیکن تبیین وی کاملاً نوآورانه و یکسره مستقل از دیدگاه ابن سینا می باشد: او با معرفی «این بودن» به عنوان اصل فردیت، از ابن سینا که «خواص و اَعراض شخصی» را عامل فردیّت می داند، دور می شود.

(فصل چهارم) اثبات وجود خدا در تفکر دنس اسکوتوس و تأثیر ابن سینا بر آن: در این فصل افکار و آراء اسکوتوس درباره اثبات وجود خدا بررسی و تبیین و تأثیر ابن سینا بر آن از زاویه ای واقع بینانه و مستند روشن می گردد. او در بحث از اثبات وجود خدا، به لحاظ پیش انگاره ها یا مقدمات و مبانی و حتّی به لحاظ ساختار استدلال کاملاً تحت تأثیر ابن سینا قرار دارد: او به تبع ابن سینا برهان ارسطویی محرک اول را در اثبات وجود خدا نامعتبر می داند؛ استدلال خود را با موجود به طور کلی آغاز می کند؛ مفهوم موجود را مشترک معنوی می داند؛ امکان را به معنای امکان خاص لحاظ می کند؛ خدا را علت فاعلی به معنای حقیقی و معطی الوجود و به مثابه علت تامه، موجده و مبقیه می داند، و در استدلال خود از برهان «وسط و طرف» بهره می گیرد.

گذشته از موارد تأثیرپذیری او از ابن سینا، میان آراء این دو متفکر شباهت ها و تفاوت هایی نیز وجود دارند: نتیجه استدلال های هر دو، خدایی است با ویژگی های یکسان به لحاظ فلسفی، اما متفاوت به لحاظ دینی. در شیوه استدلال بر وجود خدا نیز این دو متفکر همانند یکدیگرند، جز این که در فلسفة ابن سینا با این شیوه، علت فاعلی اول اثبات می شود، اما در تفکر اسکوتوس با همین شیوه، تفوق سه وجهی خدا به صورت یک جا اثبات می گردد.

(فصل پنجم) بررسی و نقد دیدگاه دنس اسکوتوس درباره خلقت عالَم و انسان، با تکیه بر آراء ابن سینا: این فصل به بررسی و تبیین آراء اسکوتوس دربارۀ فلسفه و نحوه خلقت عالَم و انسان، و نقد آن با تکیه بر آراء ابن سینا می پردازد. خالقیت از دیدگاه اسکوتوس یکی از مهم ترین صفات الهی است. در این فصل ابتدا بحثی در بارة دو صفت الهی دیگر که کاملاً با بحث خلقت مرتبط اند ـ یعنی قدرت مطلقه و آزادی اراده ـ مطرح و سپس از خلقت عالَم و انسان تبیینی ارائه می شود. همچنین ضمنِ تبیین اجمالی دیدگاه ابن سینا در بحث خلقت، عدم فهم دقیق و صحیح دیدگاه او از سوی اسکوتوس و ژیلسون مورد بحث و نقد قرار می گیرد و نهایتاً مقایسه ای میان دیدگاه های اسکوتوس و ابن سینا ارائه و تفاوت ها و شباهت های این دو دیدگاه مطرح می شوند، اگرچه اسکوتوس در مباحث الهیاتی و به ویژه بحث از نحوۀ خلقت از ابن سینا فاصله می گیرد، اما در تبیین غایت و فلسفۀ خلقت عالَم و انسان کاملاً از دیدگاه او پیروی می کند.

(فصل ششم) بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفة اخلاق دنس اسکوتوس: این فصل به تبیین رویکرد «اصالت اراده» در تفکر اسکوتوس می پردازد. آنچه فلسفه اخلاق او را به ویژه از فلسفه اخلاق ارسطویی و سینوی جدا می کند، باور به جدایی عقل و اراده و عدم تبعیت اراده از عقل است که طبعاً به گونه ای اعتقاد به اصالت اراده منجر می گردد. در این فصل همچنین با نظر به دیدگاه های مطرح در فلسفه اسلامی از جمله دیدگاه ابن سینا، نسبت عقل و اراده در مسائل اخلاقی، تبیین و بر این اساس دیدگاه اسکوتوس نقد می شود.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما