بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

مجموعه اندیشه های نو (دوره پنج جلدی)

معرفی کتاب

معرفی جلد اول:
«تجربه واحد» یا مطالعه ای تطبیقی در مبانی عرفان های جهانی کتابی به قلم علی اصغر مصلح است که توسط انتشارات علمی منتشر شد.
انتشارات علمی مجموعه ای تحت عنوان اندیشه های نو تدارک دیده که تاکنون پنج عنوان آن در حوزه های مختلف و به قلم افراد گوناگون نوشته و منتشر شد.
«تجربه واحد» نخستین کتاب از این مجموعه است. «نشانه های امر بی نشان» نوشته زهرا تشکری، «هیدگر و حکمت دائویی» نوشته مرتضی گودرزی»، «هیدگر و هگل» از حسین رستمی جلیلیان، «دریدا و فلسفه» نوشته مهدی پارسا از دیگر کتاب های این مجموعه است. نویسنده «تجربه واحد» معتقد است، عرفان های ادیان جهانی از مهمترین امکانات موجود در فرهنگ های معاصر برای گفت وگو است. مراد از عرفان های ادیان جهانی، سنت های عرفانی برآمده از ادیان بزرگ جهانی یعنی آیین های هندو، دائو، بودا، مسیحیت و اسلام است. این پژوهش برای بازگشت به بنیادها و به منظور یافتن مشترکات و مشابهات مستقر در سنت های عرفانی شکل گرفته است.

معرفی جلد دوم:
این اثر علاوه بر شرح تفسیر هیدگر از هگل؛ به تقریر نظرات شارحان در باب موضوعات مطرح بین آن ها پرداخته و در پرتو همین شرح ها؛ اختلافات و مشابهت های دو متفکر را بازگو می کند. علاوه بر این با توجه به آرا نویسندگان معاصری مانند سینر برینگ؛ اسمیت و دی بوئر؛ ریشه های بحث هیدگر در پرسش دوباره قرار می دهد و تصویری از افق های آینده ئ تفکر فلسفی عرضه میکند. در پایان این اثر پیشنهاد می شود که مولفه های اصلی تفسیر هیدگر از هگل؛ بار دیگر در آثار هگل مورد جستجو قرار گیرد؛ شاید از این رهگذر ریشه های پرسش از متافیزیک و تجدد؛ بیش از پیش آشکار شود.

معرفی جلد سوم:
به نظر برخی متفکران، هیدگر مناسب ترین نماینده ی تفکر معاصر غرب برای گشودن راه گفتگو با شرق است. هیدگر خود، امکان گفتگوی میان سنت های فلسفی غربی و آسیای شرقی را روا می دانسته و از طریق مواجهاتی چند که با متفکران چینی و ژاپنی تا اواسط دهه ی 1950 داشته از اهمیت گفتگوی اجتناب ناپذیر با دنیای آسیای شرقی آگاه می شود.
از این رو خوانش آثار هیدگر با نگرش پدیدارشناختی و معناشناختی اندیشه های وی در کنار بازخوانی آثار دائویی از جمله دائو ده جینگ و متون چوانگ زه شاید بتواند گامی در مفاهمه ی فرهنگی شرق و غرب محسوب شود. تعامل تفکر چینی به ویژه حکمت دائویی با هیدگر، صحنه را برای معرفی پدیدارشناسی هرمنوتیک در آسیای شرقی آماده کرده که همچنان تا امروز تاثیر خود را داشته است.
هیدگر دائو را به عنوان تفکری شاعرانه می شناسد و فراخوانی وجود را دلیل تفکر حقیقی می داند که به هر دو وجه اختفاء و انکشاف در شعر موجود است.
راه جدید تفکر هیدگر که واکنشی نسبت به متافیزیک سنتی غرب است، با هم خوانی درون مایه های زیباشناختی دائویی، می تواند پیوندی شایسته میان تفکر شرق و غرب برقرار کند.

معرفی جلد چهارم:
تجربه ی خواندن توسط دریدا تجربه ی دیگر گونه خواندن فلسفه است .تجربه ای که فلسفه را به چیزی شگفت آور تبدیل می کند .
فلسفه در خواندن دریدا زنده میشود ، پس از مرگی که عادات خواندن به آن تحمیل کرده بودند.
وظیفه ی فلسفه دیگر " کار کسل کننده ی کشف حقیقت " نیست ، حقیقتی که همچون جسدی در مقابل پژوهشگر افتاده باشد .
مسئله ی نسبت دریدا و فلسفه ، مسئله نظریات فلسفه نیست ، بلکه مسئله ی کتاب های فلسفی است ، کتاب های که خوانده می شوند و کهنه می شوند . کتاب های که پیر می شوند و این نشانه ای است از این که زنده اند.
کتاب فلسفی در دست دریدا به کتاب هایی برای زندگی تبدیل میشوند ، نه کتاب هایی برای افتخار، و به همین دلیل مصرف می شوند . "مصرف فلسفه " به جای "ایده فلسفه" ، این است تحولی که دریدا در فلسفه ایجاد می کند.

معرفی جلد پنجم:
کتاب حاضر به تحلیل فلسفی نظریه ی اخلاقی ویتگنشتاین متقدم اختصاص دارد اما بیش و پیش از آن بر تفسیر اخلاقی ( در تقابل با تفسیر پوزیتیویستی) از " تراکتاتوس " تایید میکند.
از نظر ویتگنشتاین متقدم اخلاق حاوی ارزش های متعلق مطلق است که به دلیل متعالی ، رمز آمیز و تعریف ناپذیر بودن نمی تواند جز در قالب اقوالی ناگفتنی و مهمل ظاهر شود .
اما او در عین حال بر وجود داشتن نشان دادنی بودن اخلاق اصرار می ورزد.
ناواقع گرا و ناشناخت گرایانه خواندن نظریه ی اخلاقی ویتگنشتاین متقدم تفسیری شتاب زده از آن است که در نگاهی عمیق تر به راحتی نقض می گردد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط