بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 740

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب حاضر، در پی ارایه رهیافتی آموزه ای ـ و نه حرفی و کلامی ـ در حوزه مقدمات سیاستگذاری عمومی است و دارای دو بخش و 14 فصل است. در نیمه اول کتاب، نویسنده به آزمون سرشت سیاستگذاری عمومی و شیوه های توسعه، اجرا و ارزیابی سیاست پرداخته است. در نیمه دوم کتاب، به آزمون حوزه های معاصر سیاستگذاری عمومی با ریزه کاری بیشتر پرداخته شده است. در اینجا نگارندگان رهیافت آموزه ای را برای مجموعه متنوعی از حوزه های معاصر سیاستگذاری عمومی بکار بسته است.

بخش اول با عنوان "چارچوب سیاستگذاری عمومی"، شامل شش فصل نخست کتاب است و براین مساله تاکید دارد که چگونه افراد، از فیلسوفان گرفته تا سیاستمداران، به سیاستگذاری عمومی، می اندیشند، درباره اش می نویسند و فرایندهایش را از گذشته ها تا به امروز، تحلیل می کنند.
فصل اول با عنوان "تعریف سیاستگذاری عمومی"، به ارایه واژگان محوری سیاستگذاری عمومی می پردازد، تعریفی عملیاتی از آن را توسعه می بخشد، هفت رهیافت عمده در مطالعه سیاستگذاری عمومی را باز می نگرد و سودمندی گونه شناسی ها را به ارزیابی می نشیند. اهداف این فصل عبارتنداز: نمایش چگونگی توسعه دکترین بوش بعد از 11 سپتامبر سال 2001 و حمله به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون؛ تعریف واژگان اصلی مورد استفاده در بحث از سیاستگذاری عمومی؛ ارایه تعریفی عملیاتی از سیاستگذاری عمومی؛ بازنگری رهیافت های عمده در جریان مطالعات رایج سیاستگذاری عمومی: رهیافت های قومی، خودنگاری، مطالعه موردی، حقوق عمومی، سیستمی، گزارش سیاستی و تحقیق رسمی؛ و نمایش فایده گونه شناسی در بررسی سیاست های عمومی.
فصل دوم با عنوان "مطالعه سیاستگذاری عمومی"، ریشه های تاریخی مطالعه سیاستگذاری عمومی را وا می کاود، رشته های اصلی دانشگاهی که بر سیاستگذاری عمومی متمرکزند را مرور می نماید و تأثیر کثرت گرایی و نخبه گرایی در ارزیابی سیاستگذاری عمومی را به کمند آزمون می کشد. اهداف این فصل عبارتنداز: نمایش تاریخ طولانی و درخشان مطالعه سیاستگذاری عمومی؛ نمایش تغذیه کردن توسعه اولیه مطالعات رسمی سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا از سوی جنبش ترقی خواه؛ تشریح تأثیر مکان دانشگاه در چگونگی مطالعه سیاستگذاری عمومی؛ بازبینی رهیافت های شناخت سیاستگذاری عمومی در علوم سیاسی، اداره امور عمومی، روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی و مطالعات سیاستگذاری؛ و تشریح چگونگی تأثیر کثرت گرایی و نخبه گرایی بر فرایند سیاستگذاری عمومی.
فصل سوم با عنوان "نظام سیاستگذاری عمومی" با استفاده از مدل سنتی سیستمی [و اجزای آن شامل] ورودی، درون گذر، خروجی و بازخورد، به تشریح فرایند سیاستگذاری عمومی در یک جامعه آزاد می پردازد. اهداف این فصل عبارتنداز: شریح چگونگی بالا آمدن موضوعات از محیط سیاسی برای پیدا کردن جایی در تقویم های تصمیم گیران سیاستگذاری عمومی؛ بازبینی نظریه های اصلی تصمیم گیری در سیاستگذاری عمومی در قالب نظریه های عقلانی، تدریجی و بینابینی؛ آزمون اجرای سیاست های عمومی و بررسی این که چرا سهم برخی از شهروندان از کیک اجرا، بیشتر از دیگران است؛ تشریح این مساله که چرا ارزیابی برنامه و بازخورد آن، مراحل پایانی سیستم سیاستگذاری عمومی هستند.
فصل چهارم با عنوان "توسعه سیاست رسمی" در پی کشف ریشه های نظام های نوین ستادی، چگونگی ورود مفهوم ستاد در کار توسعه آموزه ها و سیاست های جدید، چگونگی رشد ستاد کاخ سفید از دل مجموعه ای ناشناس تا افرادی شهرت طلب، نقش یک رییس ستاد و تکامل اتاق های فکر سیاستگذاری عمومی در درون و بیرون دولت، خواهد بود. اهداف این فصل عبارتنداز: بازنگری تاریخ و سرشت سیستم ستادی مدرن در سازمان های بزرگ؛ بررسی تحول ستاد ریاست جمهوری از ابتدا و تشریح ساختار ستاد موجود در کاخ سفید؛ بازنگری نقش رییس ستاد در ارتش و در قوای مجریه و مقننه؛ بازنگری منابع مختلف توصیه ـ رو به جلو و غیررسمی ـ برای سیاستگذاران؛ تحلیل چگونگی استفاده از کمیسیون ها به عنوان ابزاری از سوی سیاستگذاران برای دریافت توصیه های عمومی و اغلب به عنوان راهی برای اجتناب از گرفتن توصیه؛ و آزمون ریشه های اتاق های فکر در ارتش، شرکت ها، دولت و بخش غیرانتفاعی.
فصل پنجم باعنوان "تحلیل سیاست ها و ارزیابی برنامه" مطالعه ای در خصوص ریشه ها و سیاست مربوط به سیاست ها و ارزیابی برنامه هاست و این که چرا تحلیل سیاست ها در شکل مطلوبش باید چهره ای بالقوه خنثی به خود بگیرد و تحلیلگران سیاست ها چه کارهایی باید بکنند و به چه کارهایی نباید دست بزنند. اهداف این فصل عبارتنداز: نگاه به تحلیل سیاست به عنوان سنتی از اختلاف ادبی؛ آزمودن چگونگی نفوذ تحلیل سیاست در زندگی روزمره؛ بازبینی ملاک های تحلیل سیاست؛ پاسخ به پرسش های مربوط به آنچه تحلیل سیاست باید و نباید انجام دهد؛ بازبینی انواع مدل ها و بازی های مفید در تحلیل سیاست؛ تشریح گونه های مختلف ارزیابی برنامه و دلایل وجود آن؛ و بازبینی نقش ارزیابی برنامه در یک جامعه دموکراتیک.
فصل ششم با عنوان "رهیافت آموزه ای درشناخت سیاستگذاری عمومی"، به تشریح نقش دکترین در توسعه سیاست ها می پردازد، چرخه توسعه آموزه ای را مرور می کند و الگویی آموزه ای را ارایه می نماید. اهداف این فصل عبارتنداز: بررسی دوباره چگونگی رد دکترین پیشدستی و سپس پذیرش آن به عنوان سیاست رسمی ایالات متحده؛ تشریح سودمندی رهیافتی دکترینی به سوی تحلیل سیاست های عمومی؛ تشریح نقش دکترین در توسعه سیاست؛ تشریح چرخه توسعه دکترینی؛ و تشریح سومندی الگوی دکترینی.

بخش دوم که عنوان "حوزه های سیاستگذاری عمومی" را به خود گرفته شامل هشت فصل است.
این بخش از کتاب، چارچوب آموزه ای را در مورد هشت حوزه از سیاست ها در قالب فصول آتی به کار می بندد: این فصول، دارای عناوین دیرآشنای زیر هستند:
فصل 7: سیاست های اقتصادی؛
فصل 8: سیاست های آموزشی؛
فصل 9: سیاست های زیست محیطی؛
فصل 10: سیاست های رفاهی؛
فصل 11: سیاست های حقوق مدنی؛
فصل 12: سیاست های خارجی و دفاعی؛
فصل 13: سیاست های عدالت کیفری؛
فصل 14: سیاست های مراقبت از سلامت.
هر کدام از این فصول حوزه ای دو هدف را دنبال می کند: (1) ارایه شناختی اجمالی از هر حوزه سیاستی و (2) استفاده از این حوزه های سیاستی به عنوان نمونه هایی که می توانیم الگوی آموزه ای خود را در آن بکار بندیم. استفاده از این الگو، کاملاً محدود به همین حوزه ها می باشد. با مرور فصول یاد شده، چنین انتظار می رود که یک دانشجو، دارای تبحر کافی در استفاده از عینک آموزه ای گردد ـ یعنی به کمک رهیافت آموزه ای، به دنیای سیاست ها بنگرد ـ و قادر به استفاده از این عینک در نگاه انتقادی به دیگر حوزه های سیاستگذاری عمومی نیز باشد.

اهداف بخش دوم کتاب به شرح زیر می باشد.
اهداف فصل هفتم: شناخت ریشه و سرشت دکترین انتخاب عمومی به عنوان نیرویی در علم اقتصاد و اصلاح اداری.
اهداف فصل هشتم: تشریح تصمیم دیوان عالی آمریکا در سال 1954 در قضیه براون در مقابل هیات آموزشی برای پایان بخشیدن به تبعیض نژادی در مدارس دولتی؛ خلاصه کردن تاریخ آموزش عمومی در ایالات متحده؛ بررسی چگونگی تامین اعتبار مدارس دولتی در حال حاضر در آمریکا؛ بازنگری تأثیر اتحادیه های کارگری و فرایند چانه زنی دستجمعی بر سیاست آموزشی در سطح محلی؛ و خلاصه کردن بحث های موفق و مخالف انتخاب مدارس دولتی استفاده کننده از نظام کوپنی.
اهداف فصل نهم: آزمون تحول سیاست زیست محیطی در ایالات متحده؛ بازبینی تاثیر روابط میان دولتی بر تلاش های حفاظت زیست محیطی؛ ارزیابی تاثیرات مسایل زیست محیطی جهانی و فرامرزی بر روی سیاستگذاری زیست محیطی؛ مقایسه فایده رهیافت های عمده در خصوص حفاظت زیست محیطی.
اهداف فصل دهم: بازبینی تکامل و دولت رفاه مدرن؛ ارزیابی اثربخشی بیمه اجتماعی به مثابه جایگزینی برای سوسیالیسم؛ نمایش نقش حساس قانون تامین اجتماعی سال 1935؛ بازبینی تلاش های جاری در زمینه اصلاحات رفاهی؛ و آزمون نقش بخش غیرانتفاعی در فراهم آوردن خدمات اجتماعی.
اهداف فصل یازدهم: تشریح این مساله که چگونه آزار جنسی مورد اشاره کتاب مقدس در دستور کار دیوان عالی ایالات متحده قرار می گیرد؛ بازبینی موضوعات مهم انصاف اجتماعی در یک جامعه مساوات طلب؛ خلاصه کردن تاریخ نژاد پرستی در ایالات متحده و ادامه تلاش ها برای درمان این مساله؛ بازبینی ریشه ها، طرفداران و مخالفان کنش مثبت؛ ارزیابی سودمندی دیوانسالاری های نمایندگی و برنامه های تنوع رسمی؛ و آزمون اشکال رایج تبعیض به دلایل غیر از نژاد مانند جنس، سن، ناتوانی ها و جهت گیری جنس.
اهداف فصل دوازدهم: تعریف مفاهیم مهم قدرت فدری و ملی؛ بازبینی دکترین قانون اساسی در زمینه قدرت های جنگ؛ نشان دادن این که چگونه ملت ها بویژه در زمینه سیاست خارجی و دفاعی، بوسیله دکترین هدایت می شوند؛ و بازبینی این که چگونه سلسله مراتب دکترین، امکان رهبری در سطوح راهبردی کلان، راهبردی و عملیاتی و تاکتیکی را بوجود می آورد.
اهداف فصل سیزدهم: تشریح فرایند سیاستگذاری در نظام عدالت کیفری؛ سنجش اثربخشی دکترین "پنجره های شکسته" در کار پلیس؛ آزمون دادگاه ها به عنوان داوران فرایند عدالت کیفری؛ آزمون زندان ها به عنوان بازدارنده جرم؛ و بازبینی سودمندی مجازات مرگ.
اهداف فصل چهاردهم: بازبینی کنار گذاردن طرح اصلاحی پایش سلامت سال 1994 کلینتون؛ ارزیابی شرایط جدی تمهیدات مربوط به پایش سلامت در ایالات متحده؛ ارزیابی توسعه و اثربخشی سیاست های فدرالی پایش و سلامت؛ آزمون تلاش های جاری برای اصلاح نظام پایش سلامت کشور؛ و نشان دادن تاثیر انتخاب فردی بر سیاست های دولتی مرتبط با پایش سلامت
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط