loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مدیریت عملکرد (چیستی، چرایی و چگونگی)

ناشر دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده علی رضاییان | اسدالله گنجعلی

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 500

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 37149 10003022
130,000 117,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

یکی از پدیده های مورد مطالعه در مدیریت و سازمان، «عملکرد و نحوه مدیریت آن» است. مدیریت عملکرد (که توسعه یافته مفاهیمی مانند ارزیابی عملکرد، ارزش یابی عملکرد، سنجش عملکرد و اندازه گیری عملکرد است) در سه سطح فردی، تیمی و سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل نظریه پردازی صاحب نظران مدیریت عملکرد، مجموعه ای از مفاهیم، اصول، رویکردها، فرایندها، شیوه ها و فنون مدیریتی است که تلاش شده است با نگاهی نظام مند در این کتاب به آن ها پرداخته شود.

کتاب در چهار فصل تنظیم شده و در هر فصل به سه مقوله کلیدی پرداخته شده است: چیستی، چرایی و چگونگی.

این تنظیم موجب شده است خوانندگان کتاب به راحتی بتوانند یافته های پژوهش را مورد استفاده قرار دهند.

در فصل اول کتاب با عنوان «عملکرد»، تلاش شده است چیستی عملکرد از منظر مفهومی و عملیاتی و قضایای کلی عملکرد مورد بررسی قرار گیرد، چرایی پرداختن به عملکرد و چگونگی مواجهه با آن تبیین شود و برای تبیین بیشتر عملکرد، مفهوم عملکرد ضعیف و چگونگی مواجهه با آن ارائه گردد. در این فصل اهداف زیر مورد توجه قرار گرفته است: عملکرد به لحاظ مفهومی، تعریف شده و تعابیر مختلف از آن مورد مداقه قرار گیرد؛ عملکرد به لحاظ عملیاتی تعریف و تبیین گردد؛ با توجه به تعاریف مفهومی و عملیاتی عملکرد، گزاره های کلی آن تعیین گردد؛ چرایی توجه به عملکرد در مدیریت و سازمان تبیین شده و نحوه مواجهه با این پدیده سازمانی مورد کنکاش قرار گیرد؛ جهت شناخت بهتر عملکرد مطلوب، چیستی و چرایی عملکرد ضعیف و نحوه مواجهه با آن مورد توجه قرار گیرد.

در فصل دوم کتاب با عنوان «مدیریت عملکرد در سطح فرد» ضمن تبیین چیستی و چرایی مدیریت عملکرد تلاش شده است با ارائه تفصیلی رویکردها، الگوها و چارچوب ها، فرایند، نقش آفرینان، عوامل زمینه ای، معیارها، ویژگی های نظام مدیریت عملکرد و مطالعات موردی از تجارب موفق دنیا و در نهایت ارائه الگوی پیشنهادی مؤلفان، چگونگی مدیریت عملکرد در سطح فردی به تصویر کشیده شود. این فصل اهداف زیر مورد توجه قرار داده است: خاستگاه و پیشینه مدیریت عملکرد فردی تبیین و تحلیل شود؛ مدیریت عملکرد فردی به لحاظ مفهومی تعریف و تبیین گردد؛ اصول اساسی حاکم بر مدیریت عملکرد فردی شناسایی و تبیین شود؛ تفاوت ها و شباهت های میان مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد بررسی شده و تحلیل گردد؛ چالش هایی که مدیریت عملکرد فردی با آن ها روبه روست تبیین و تحلیل شود؛ ضرورت پرداختن به مدیریت عملکرد فردی تبیین و مورد مداقه قرار گیرد؛ رویکردهای اصلی نظام مدیریت عملکرد فردی تبیین شود؛ الگوها و چارچوب های مدیریت عملکرد فردی از منظر صاحب نظران مختلف تبیین و رهنمودهای عملیاتی جهت پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد فردی ارائه گردد؛ فرایند عملیاتی مدیریت عملکرد فردی به تفصیل بیان شده و رهنمودهای اجرایی در هر مرحله به تفصیل بیان گردد؛ نقش آفرینان مدیریت عملکرد شناسایی شده و وظایف و مسئولیت های آنان در نظام مدیریت عملکرد فردی تبیین شود؛ عوامل زمینه ای مدیریت عملکرد فردی از منظرهای مختلف تحلیل گردد؛ معیارهای عملکردی در قالب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عملکرد فردی از منظر صاحب نظران ارائه گردد؛ رهنمودهای عملی برای طراحی نظام مدیریت عملکرد فردی ارائه گردد؛ ویژگی های یک نظام مدیریت عملکرد اثربخش در سطح فردی تبیین و تحلیل گردد؛ تجربه عملیاتی نظام مدیریت عملکرد در دنیا در قالب مطالعات موردی به صورت الگوگزینی ارائه گردد؛ الگوی عملیاتی برای مدیریت عملکرد در سطح فردی ارائه گردد.

در فصل سوم کتاب با عنوان «مدیریت عملکرد در سطح تیم»؛ چیستی، چرایی و چگونگی مدیریت عملکرد تیمی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش چیستی مدیریت عملکرد تیمی، به تبیین ماهیت مدیریت عملکرد تیمی و برداشت ها و تعابیر مختلف از آن اشاره شده است. در بخش چرایی مدیریت عملکرد تیمی، ضرورت و هدف مدیریت عملکرد تیمی مورد مداقه قرار گرفته است و در بخش پایانی یعنی چگونگی مدیریت عملکرد تیمی، فرایند، الگوها و چارچوب ها و معیارهای اساسی در مدیریت عملکرد تیمی شناسایی و تبیین شده است. اهداف مورد توجه این فصل عبارتنداز: مدیریت عملکرد تیمی به لحاظ مفهومی تعریف و تبیین گردد. ضرورت پرداختن به مدیریت عملکرد تیمی تبیین و مورد مداقه قرار گیرد. الگوها و چارچوب های مدیریت عملکرد تیمی از منظر صاحب نظران مختلف تبیین و رهنمودهای عملیاتی جهت پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد تیمی ارائه گردد. فرایند عملیاتی مدیریت عملکرد تیمی به تفصیل بیان شده و رهنمودهای اجرایی در هر مرحله به تفصیل بیان گردد. معیارهای عملکردی در قالب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عملکرد تیمی از منظر صاحب نظران ارائه گردد.

در فصل چهارم با عنوان «مدیریت عملکرد در سطح سازمان»؛ مدیریت عملکر در سطح سازمان در سه بخش چیستی، چرایی و چگونگی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش چیستی مدیریت عملکرد سازمانی، خاستگاه و پیشینه و تعاریف مفهومی مدیریت عملکرد در سطح سازمان تبیین شده است. در بخش چرایی مدیریت عملکرد سازمانی، ضرورت و اهمیت و اهداف قابل تصور برای سنجش و اندازه گیری عملکرد در سطح سازمان اشاره شده است. در بخش پایانی یعنی چگونگی مدیریت عملکرد در سطح سازمان، رویکردها، الگوها و چارچوب ها و معیارهای مدیریت عملکرد سازمان به تفصیل بیان شده است. اهداف مورد توجه این فصل عبارتنداز: خاستگاه و پیشینه مدیریت عملکرد سازمانی تبیین و تحلیل شود. مدیریت عملکرد سازمانی به لحاظ مفهومی تعریف و تبیین گردد. ضرورت پرداختن به مدیریت عملکرد سازمانی تبیین شود. رویکردهای اصلی نظام مدیریت عملکرد سازمانی تبیین شود. الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی از منظر صاحب نظران تبیین و رهنمودهای عملی برای پیاده سازی مدیریت عملکرد سازمانی ارائه گردد. نقش آفرینان مدیریت عملکرد شناسایی شده و وظایف و مسئولیت های آنان در نظام مدیریت عملکرد سازمانی تبیین شود. عوامل زمینه ای مدیریت عملکرد فردی از منظرهای مختلف تحلیل گردد. معیارهای عملکردی در قالب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عملکرد سازمانی از منظر صاحب نظران ارائه گردد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما