بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

آشنایی با فلسفه علم معاصر

فلسفه و کلام

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته فلسفه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس فلسفه علوم 1 و 2 به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

«آشنایی با فلسفه علم معاصر» به معرفی مکاتب اصلی فلسفه علم در قرن بیستم می پردازد و مشتمل بر هشت فصل است.
ویژگی کتاب حاضر این است کـه دو رویکرد تجربه گرایی و نسبی گرایی را که بر فلسفه علم معاصر سایه افکنده اند با تکیه بر مبانی معرفتی فلسفه اسلامی تحلیل و نقد می کند.
بنابراین، سیر بحث هـا بـه گونه ای است که امکان بحـث هـای تطبیقـی فـراهم مـی شـود و در مجمـوع، محتـوای استدلال ها به گونه ای است که با تقویت عقلگرایی و واقع گرایـی، از عینیـت دانـش تجربی دفاع می شود.

این کتاب در هشت فصل تنظیم شده که عناوین آن عبارت اند از:
مسئله روش، پوزیتیویسم، ابطال پذیری، نسبی گرایی، تبیین علمی، عقل گرایی، ماتریالیسم و دانش و ارزش.

فصل نخست کتاب مقـدماتی اسـت و از روش تجربی و مسئله ی استقرا بحث می کند.
فصل دوم تا پـنجم بـه سـه مکتـب اصـلی فلسفه ی علم در قرن بیستم، یعنی اثبات پذیری، ابطال پـذیری و نسـبی گرایـی اختصـاص دارد.
فصـل سـوم بـه دیـدگاه پـوپر بـه عنـوان واسطه بین پوزیتیویسم و نسبی گرایی می پردازد و در آن استدلال شده است کـه ایـن دیدگاه دارای ناسازگاری هـای درونـی متعـددی اسـت.
در فصـل چهـارم از دیـدگاه تامس کوهن به عنوان یکی از نمونه های بـارز نسـبی گرایـی در دوران معاصـر بحـث شده است.
فصل پـنجم مشـکلات تجربـه گرایـان در بحـث از مفهـوم تبیـین را نشـان می دهد و زمینه را برای فصل ششم کـه بـه دفـاع از عقـلگرایـی اختصـاص دارد فراهم می کنـد.
ماتریالیسـم و ادعـای جـدایی دانـش از ارزش دو پـیش فـرض اصـلی تجربـه گرایـان معاصـر بـه شـمار مـی رود کـه دو فصـل پایـانی کتـاب بـه نقـد آنهـا می پردازد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما