بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

ناموجود، به من اطلاع بده

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «آیین دادرسی کیفری 2 (تحقیقات مقدماتی)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

پیشگفتار چاپ دوازدهم
پیشگفتار چاپ دهم
پیشگفتار چاپ اول
دفتر نخست: تحقیقات مقدماتی
  فصل اول: کلیات
    مبحث اول: تعاریف و ضرورت تحقیقات مقدماتی
    مبحث دوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی و جایگاه قاضی تحقیق... (دیدگاه مقایسه ای)
  فصل دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
    مبحث اول: ویژگیهای کلاسیک
    مبحث دوم: جایگاه قاضی تحقیق در حقوق فرانسه... (استقلال متقابل دادستان و قاضی تحقیق نسبت به یکدیگر)
    مبحث سوم: نوسانات ناظر به اختیارات مقام تعقیب و تحقیق در حقوق ایران
  فصل سوم: صلاحیت مراجع کیفری
    مبحث اول: کلیات
    مبحث دوم: صلاحیت برون مرزی در قانون مجازات اسلامی
    مبحث سوم: صلاحیت برون مرزی در ارتباط با برخی کنوانسیونها و قوانین ناظر به هواپیمایی
    مبحث چهارم: صلاحیت برون مرزی از دیدگاه حقوق فرانسه
    مبحث پنجم: صلاحیتهای دیوان کیفری بین المللی (ICC)
    مبحث ششم: صلاحیت درون مرزی مراجع کیفری
    مبحث هفتم: رد بازپرسان و قضات عهده دار امر تحقیق
  فصل چهارم: اقدامات تحقیقی و ضوابط لازم الرعایه
    مبحث اول: تحقیق از اصحاب دعوا
    مبحث دوم: استماع اظهارات شهود
   مبحث سوم: معاینات و تحقیقات محلی
    مبحث چهارم: تفتیش منزل و ضبط آلات و ادوات جرم
    مبحث پنجم: نیابت قضایی و نمایندگی
    مبحث ششم: قرار تأمین خواسته
    مبحث هفتم: جایگاه پرونده شخصیت در تحقیقات مقدماتی
    مبحث هشتم: قرارهای اعدادی و نهایی
  فصل پنجم: بازداشتهای غیر قانونی و قرارهای تأمینی ناظر به برخی حقوق و آزادیهای متهم
    مبحث اول: بازداشتهای غیر قانونی و مصادیق آن
    مبحث دوم: بازداشت موقت
    مبحث سوم: سایر قرارهای تأمینی (جایگزینهای بازداشت موقت)
دفتر دوم: کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری
  فصل اول: کلیات و ارزش اثباتی ادله (حقوق مقایسه ای)
    مبحث اول: تعاریف، جایگاه و اهمیت دلیل در امور کیفری
    مبحث دوم: فرض برائت و تأثیر آن بر ادله کیفری
  فصل دوم: اهمّ مسائل مربوط به ادله اثبات کیفری
    مبحث اول: تکلیف به تحصیل و ارائه دلیل
    مبحث دوم: فروض قانونی
  فصل سوم: ادله معتبر در امور کیفری
    مبحث اول: تحدیدات تقنینی
    مبحث دوم: ضرورت تحصیل دلیل به طرق قانونی
  فصل چهارم: ارزیابی دلایل
    مبحث اول: نظام ادله قانونی
    مبحث دوم: سیستم اقناع وجدانی قاضی
    مبحث سوم: مبانی قانونی ارزیابی آزاد دلایل
    مبحث چهارم: تحدیدات و استثنائات
    مبحث پنجم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران (قبل و بعد از انقلاب)
منابع و مآخذ
نمایه
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما