بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

حقوق انتقال فناوری

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق مالکیت فکری در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق انتقال فناوری» به ارزش 2 واحد و رشته حقوق تجارت بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «حقوق انتقال تکنولوژی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

کتاب حقوق انتقال فناوری به موضوعی می پردازد که دارای طبعی میان رشته ای بوده، تعاملات گسترده ای با حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین الملل، حقوق قراردادی، حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق رقابت دارد. کتاب حاضر می کوشد در این چهارچوب، با تعمق در ادبیات موجود حقوقی و با بررسی قواعد، اسناد و گزارشهای بین المللی و کاوش در موضع حقوقی کشورهای پیشرو و رهیافتها و مطالبات کشورهای در حال توسعه و به خصوص تأمل در موازین کنونی حقوق ایران، ابعاد متنوع حقوق انتقال فناوری را از منظری تحلیلی، تطبیقی و نقادانه تبیین سازد. مطالعه کتاب حقوق انتقال فناوری برای دانشجویان حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی و مدیریت (گرایش انتقال تکنولوژی) و علاقه مندان به انجام فعالیتهای پژوهشی در این حوزه سودمند خواهد بود. افزون بر این، مطالب این کتاب به شرکتها، نهادها و سازمانهایی که مایل به انعقاد قراردادهای ناظر به انتقال فناوری هستند، نیز کمک می کند تا درکی کلی و اصولی از این مقوله به دست آورند.

مقدمه
بخش نخست: حقوق انتقال فناوری: قواعد بنیادین، مفاهیم کلی
   فصل نخست: فناوری و انتقال آن
   فصل دوم: انتقال فناوری در بستر تجارت بین الملل
   فصل سوم: تعامل حقوق انتقال فناوری و حقوق مالکیت فکری
   فصل چهارم: انتقال فناوری در نظام حقوقی ایران
بخش دوم: قراردادهای انتقال فناوری
   فصل نخست: انتقال فناوری از رهگذر قراردادهای مستقیم (واگذاری حقوق)
   فصل دوم: انتقال فناوری از طریق قراردادهای خدماتی (شیوه خرد یا جزئی)
بخش سوم: انتقال فناوری و سرمایه گذاری خارجی
   فصل نخست: انتقالفناوری در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی
   فصل دوم: انتقال فناوری از مجرای سرمایه گذاری مشترک
   فصل سوم: قراردادهای سرمایه گذاری پروژه محور (ساخت محور) و انتقال فناوری
بخش چهارم: انتقال فناوری و حقوق رقابت
   فصل نخست: پیوند حقوق رقابت و قراردادهای انتقال فناوری
   فصل دوم: موضع رقابتی رویه ها و تحدیدات در قراردادهای انتقال فناوری
بخش پنجم: قرارداد انتقال فناوری: مدل پیشنهادی
   فصل نخست: کلیات و قواعد بنیادین قرارداد انتقال فناوری
   فصل دوم: چهارچوب و محتوای قرارداد انتقال فناوری
جمع بندی، دستاوردها و پیشنهادها
منابع
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط