فراخوانی فراخوانی ...

روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی

دکتر رضا سیمبر ، دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1394

تعداد صفحات : 344

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
110,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک درسی دروس «اصول روابط بین الملل الف و ب» به ارزش 4 واحد، «سازمانهای بین المللی» به ارزش 2 واحد و «مدیریت بحرانهای بین المللی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

گزیده کتاب

پیشگفتار
بخش اول: ملت ـ کشورها
   فصل اول: بازیگران بین المللی
   فصل دوم: از عوامل مادی قدرت تا عوامل معنوی آن
   فصل سوم: جهانیشدن اقتصاد و تأثیر آن در نظام بین الملل
بخش دوم: دیپلماسی و روابط بین الملل
   فصل اول: رهیافتهای سیاست خارجی در نظام بین الملل
   فصل دوم: دیپلماسی جدید
   فصل سوم: دمکراسی فراملی و دیپلماسی جهانی
   فصل چهارم: دیپلماسی بازدارنده در نظام بین الملل
بخش سوم: مدیریت بحرانهای بین المللی
   فصل اول: بازیگران جهانی و مدیریت بحرانهای بین المللی
   فصل دوم: منازعات منطقه ای در جهان سوم و پایان جنگ سرد
   فصل سوم: صلح و امنیت جهانی و بازنگری مفاهیم
   فصل چهارم: مدیریت بحرانها در منازعات قومی ـ اجتماعی بین المللی
بخش چهارم: چشم انداز روابط بین الملل
   فصل اول: تحول در نظام بین المللی و کارویژه های ملت ـ کشورها
   فصل دوم: افق فراسوی سیاست بین الملل
منابع و مآخذ
محصولات مرتبط