فراخوانی فراخوانی ...

انسان شناسی: در دانش مدیریت منابع انسانی (رویکرد انتقادی)

با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی (ره)

مولف : احسان رحیمی | اسدالله گنجعلی | مهدی سپهری

ناشر کتاب : دانشگاه امام صادق (ع)

سال نشر : 1396

تعداد صفحات : 164

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
110,000 104,500 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎی او، اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻣﺒﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ در ﻛﻨـﺎر ﻣﺒـﺎﻧﻰ ﻫﺴـﺘﻰ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻰ، ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻰ و روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ، ارﻛﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﭘﺎراداﻳﻢ ﻫﺎی آن ﺣـﻮزه را ﺷـﻜﻞ داده اﺳـﺖ.
ﻣﺒـﺎﻧﻰ ﻣﺬﻛﻮر آن ﻗﺪر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻫﺮ ﻛـﺪام از آن ﻫـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮی ﭘﺎراداﻳﻢ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ در ﻋﻠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠـﻰ، اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارد. ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎﻛﻰ از ﻧﮕﺮش ﻫـﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ در ﺗﻔﺎوت ﻣﻜﺎﺗـﺐ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط