بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

اقتصاد خانوار در اسلام - جلد اول

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 7647210003022
33,000 31,350 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻗﺘﺼﺎد« آﻣﻮزش داده ﻣﻰﺷـﻮد ﻫﻤـﺎن ﭘﻠﻴﺘﻴﻜﺎل اﻛﻮﻧﻮﻣﻰ ﻗﺮن ﻫﺠﺪه ـ ﻧﻮزده ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻰ و ﻋﺮﺑـﻰ ﺑﺮﮔﺮدانﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﻦ داﻧﺶ ﺣﺎﻛﻤـﺎن و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻳـﻦ ﺗـﺪﺑﻴﺮ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﻴﻦ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻫﺒﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در اﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﺣﺼـﺮی در اﻳـﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ:

ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﭘﻮل
ﺛﺮوتﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﺎ اﻧﻔﺎل.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط