بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. درسنامه علم النفس فلسفی

درسنامه علم النفس فلسفی

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

آیا انسان همین بدن مادی محسوس است یا افزون بر بدن، نفسی دارد؟ اگر نفس دارد آیا نفس انسانی، تک‌ ساحتی است، به‌گونه ‌ای که یا مادی محض است و یا مجرد محض؟ و یا جوهری دو ساحتی است که هم از مادیت بهره دارد و هم از تجرد؟ آیا نفس انسانی قدیم است یا حادث؟ و بر فرض حدوث، آیا پیش از بدن آفریده شده یا همراه با بدن؟ آیا نفس حرکت‌پذیر است یا ثبات دارد و تغییر در آن روی نمی‌دهد؟ آیا نفوس انسانی در نوع واحد می‌گنجند یا انواع گوناگونی برای آنها متصور است؟ آیا تناسخ نفوس امکان عقلی دارد؟ و بر فرض امکان آیا ضرورت هم دارد؟ آیا نفس انسانی پس از مرگ به حیات خویش ادامه می‌دهد یا با زوال بدن نابود می‌شود؟ مفهوم سعادت چیست و مصداق آن کدام است؟ و…؟ علم‌النفس فلسفی می‌کوشد به این گونه پرسشها پاسخ دهد
محصولات مرتبط