بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

به سوی طبیعت وحشی

ناشر : ستاک

نویسنده : جان کاراکائر

مترجم : نازنین عظیمی

سال نشر : 1399

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 8886210003022
قابل تهیه از مراکز پخش
49,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

«به ســوی طبیعــت وحشــی» داســتانی واقعــی بــه قلــم جــان کرا کائــر، نویســنده و کوهنــورد آمریکایــی بــر مبنــای ســفرهای «کریســتوفر کم کندلــس» و زندگی او در طبیعــت وحشــی نوشــته شــده اســت. جــان کراکائــر بــه واســطه آثــارش دربــاره‌ طبیعــت وحشــی به ویــژه صعــود از کــوه شــهرت دارد.
«به ســوی طبیعــت وحشــی» یکــی از پرفروش تریــن کتاب هــای جهــان اســت کــه بــه 30 زبــان زنــده دنیــا ترجمــه و در 173 نســخه مختلــف منتشــر شــده اســت. از متــن کتــاب در ســطح گســترده ای در برنامــه درســی دبیرســتان ها و دانشــکده ها اســتفاده می شــود. ایــن کتــاب مــورد تحســین بســیاری از منتقدین ادبــی قــرار گرفتــه اســت.

«کریســتوفر جانســون مک کندلــس» اهــل ویرجینیــا بــود. او پــس از فارغ التحصیــل شــدن در مــاه مــی 1990 بــا رتبــه بــالا از دانشــگاه اِمــوری، خانــواده خــود را تــرک کــرد، همــه‌ 24 هــزار دلار حســاب پس‌ انــداز خــود را بــه خیریــه بخشــید و ســفر بــه غــرب ایــالات متحده را آغــاز کــرد. بعدهــا ماشــین داتســون خــود را نیــز بــر اثــر طغیــان آب در حاشــیه رودخانــه رهــا کــرد و تنهــا بــا پــای پیــاده بــه ســوی طبیعــت وحشــی شــمال بــه راه افتــاد.
مککندلــس ســفر اســطوره ای خــود را در مســیر پوشــیده از بــرف اســتمپید تریــل در آلاســکا در تاریــخ 28 آپریــل 1992 تنهــا بــا مقــداری برنــج (حــدود 4500 گــرم) یــک کالیبــر 22، چنــد جعبــه فشــنگ، یــک دوربیــن عکاســی و تعــدادی کتــاب از جملــه راهنمــای گیاهــان خوراکــی در پیــش گرفــت.
 • زبان کتاب
  فارسی
 • سال نشر
  1399
 • چاپ جاری
  1
 • نوع جلد
  جلد نرم
 • قطع
  رقعی
 • ناشر
 • نویسنده
 • مترجم
 • وزن
  480
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  جمعه 22 اسفند 1399
 • تاریخ ویرایش اطلاعات
  جمعه 22 اسفند 1399
 • شناسه
  88862
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط