253,000
تومان
10 ٪
227,700
تومان
افزودن به سبد خرید

درآمدی بر علوم انسانی اسلامی

دسته بندی: تاریخ اسلام

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده: علی اصغر خندان

سال نشر: 1388

تعداد صفحات: 508

4
فروش پیامکی این محصول
گزیده ای از کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

گزیده ای از کتاب

کتاب حاضر متشکل از سه بخش در قالب نوزده مقاله در حوزه علوم انسانی اسلامی ارائه شده است. بخش اول با عنوان «پوزیتیویسم و تأثیر آن در علوم انسانی»، متشکل از پنج مقاله به شرح زیر است. مقاله اول با عنوان «تاریخچه، مدّعیات و لوازم نوپوزیتیویسم»، به بررسی تاریخچه، مدعیات و لوازم نوپوزیتسویسم پرداخته شده است. مقاله دوم با عنوان «مبانی پوزیتیویستی علوم اجتماعی» به دنبال بررسی پنج بنیان مهم و پرنفوذ نگرش پوزیتیویستی در علوم اجتماعی (علم گرایی، طبیعت گرایی، رهایی از ارزش، آفاق گرایی و تبیین و پیش بینی) می باشد و سعی کرده است ممیزات و اصول پوزیتیوستی در خلال بحثی فلسفه و تا حد کمی تاریخی به طور کلی مشخص نماید. مقاله سوم و چهارم با عنوان «پوزیتیویسم حقوقی و آثار و لوازم آن در دانش حقوق» و «تأثیر پوزیتیویسم در دانش اقتصاد» به بررسی پوزیتیویسم حقوقی و آثار آن در دانش حقوق و اقتصاد پرداخته است. مقاله پنجم با عنوان «پوزیتیویسم و تأثیر آن در دانش مدیریت» به دنبال ارائه تبیینی مختصر از پوزیتیویسم و جایگاه آن در مدیریت است. بخش دوم با عنوان «تجلی جهان بینی توحیدی در علوم» از پنج مقاله به شرح زیر تشکیل شده است. مقاله اول با عنوان «تجلی جهان بینی توحیدی در علوم تجربی» مـواردی از تـأثیرات یـک جهان بینی الهی ـ توحیدی بر موضوع شناسی، روش شناسی و دیگر ارکان علوم تجربی را بررسی نموده است. مقاله دوم با عنوان «تجلّی جهان بینی توحیدی در حقوق از منظر آیت الله جوادی آملی»، پنج اصل از اصول معرفت شناسی اسلامی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی در قالب پنج گفتار بررسی و در ذیل هر گفتار، شاهد مثال هایی از حقوق اسلامی که مبتنی بر آن اصول معرفت شناسی است بیان شده است. ابتدا در گفتار اول سخن در این است که حقایق ثابتی در عالم وجود دارد و در گفتار دوم بیان می شود که می توان به این حقایق ثابت قطع و یقین پیدا کرد، سپس روش های دسترسی به قطع در شناخت شناسی اسلامی که عبارتنداز عقل و نقل به همراه محدوده حجیت آنان، در گفتار سوم بحث شده و در نهایت در گفتار چهارم و پنجم در زمینه میزان حجیت بناء عقل و ظن سخن رانده شده است. مقاله سوم با عنوان «عرصه هایی از تجلّی جهان بینی توحیدی در مدیریت» در پی آن است تا مقدمه ای را برای ورود به نقـد برخـی از مبـانی فکـری مـدیریت متداول در دنیا براساس بینش توحیدی و اسلامی ارائه دهد. مقاله چهارم با عنوان «تأثیر مبانی تفکر اسلامی در مدیریت مالی شخصی»، به اختصار اشاره ای به ابعاد مدیریت مالی شخصی داشته، سپس بـه بیـان گزیده ای از اصول جهان بینی و ایدئولوژی اسـلامی پرداختـه، ارتبـاط ایـن اصـول بـا موضـوع مدیریت مالی شخصی را بررسی نموده است. و مقاله پنجم با عنوان «تجلی جهان بینی اسلامی در احکام افراد دارای نسب نامشروع»، بر آن است که احکامی را که در آن ها مسائل خاصی نسبت به زنازادگان وجود دارد از فقه امامیه استخراج نموده و آن ها را به صورت کوتاه بیان نماید و در ادامه به ذکر مبانی اسلامی مربوط به آن در زمینه های خداشناسی، انسان شناسی و هستی شناسی بپردازد. بخش سوم با عنوان «تأثیر مبانی معرفتی در عرصه های گوناگون»، متشکل از شش مقاله به شرح زیر است. مقاله اول با عنوان «مبانی متافیزیکی دانش اقتصادی»، مؤلفه ها و مبادی مابعدالطبیعی، یعنی هستی شناسی (خداشناسی (الهیات) و کیهان شناسی و انسان شناسی)، معرفت شناسی، ارزش شناسی، غایت شناسی را طرح نموده و اثرگذاری هر یک بر فرآیند نظریه پردازی اقتصادی با ذکر چند نمونه را نشان داده است. مقاله دوم با عنوان «مروری بر دیدگاه های مهم انسان شناختی و بررسی آثار حقوقی هر یک» به تفکیک دیدگاه های مهم انسان شناسی الحادی و الهی را مقایسه و آثار حقوقی هر یک را بیان کرده است و مطرح می نماید که رابطه وثیقی بین نگاه های انسان شناسی و احکام حقوقی برقرار است و حقوق اسلامی اجمالاً ذیل نگاه های الهی به انسان و حقوق غربی با تمام تنوع و تکثر آن، ذیل نگاه های مادی به انسان قابل طبقه بندی است. مقاله سوم با عنوان «مروری بر برخی احکام و قوانین ازدواج و مبانی آن ها» سعی دارد تا گزارشی از هر یک از نظام های مبانی کنوانسیون، مبانی فقه الهی و مبانی حقوق ایران در مورد نکاح را ارائه کرده و ارتباط این احکام با مبانی نظام های حقوقی را نشان دهد. مقاله چهارم با عنوان «لیبرالیسم؛ فلسفة اجتماعی سقط جنین»، در پی آن است که با بیان خصوصیات لیبرالیسم و توضیح آن ها، به بررسی موضوع سقط جنین از نگاه لیبرالیستی بپردازد و سپس این نگاه را به اجمال و در کلیات با نگاه اسلامی مقایسه کند. از این رو ابتدا به بررسی کوتاهی در باب سـقط جنـین و وضـعیت جوامـع غربـی و خصوصاً ایالات متحد ه آمریکا در این باره پرداخته شده است. پس از آن به بیان شاخصه های اصلی تفکر لیبرال پرداخـته و در گـام بعـدی نشان داده که چگونه رویکرد لیبرالیستی باعث شکل گیری وضعیت کنونی سـقط جنـین در غرب و به خصوص ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور لیبرالیستی شده است . بخـش پایانی این مقالـه را بیـانی کوتـاه از تفـاوت لیبرالیـسم بـا اسـلام در سـه مـسئله اصـلی مبـانی معرفت شناختی، انسان شناختی و هستی شناختی، تشکیل داده است. مقاله پنجم با عنوان «علم اخلاق اسلامی و غیراسلامی»، تلاش دارد تا علم اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی از حیث اسلامی و غیراسلامی بودن مورد مداقه و توجه قرار دهد. برای ورود به این بحث ناگزیر ابتدا مسئله علم از حیث اسلامی بودن آن، بررسی شده و سپس به تعریف اخلاق و علم اخلاق پرداخته، و در ادامه رابطه و نسبت آن را با علم و اسلامیت مشخص و با توجه به معیارهای علم اسلامی، به تبیین علم اخلاق اسلامی پرداخته شده است. مقاله ششم با عنوان «پارادایم های علمی بدیل»، سعی دارد تا طرحی کلی را ارائه دهد تا از گـذر آن، تفـاوت هـای برجـسته میان پوزیتیویسم سنتی در یک سو، و در سوی دیگر سه پارادایمی که پا به عرصه نهـاده انـد تـا پوزیتیویسم را به چالش بکشند را تشریح نماید. بخش چهارم با عنوان «مبانی روش شناختی» متشکل از سه مقاله به شرح زیر است. مقاله اول با عنوان «تجلی اسماء الهی در نظام تکوین و تشریع»، اعلام می دارد که چنانچه نظریة تجلی را یک نظریة اسـلامی بدانـیم و بـر این باور باشیم که اگر با محوریت آموزه های اصیل اسلامی، تقریر جامعی از تأثیر اسماء الهـی در نظـام تکوین و تشریع ارایه شود و سپس این مجموعه با سلـسله تعـالیم عرفـانی مقایـسه و تکمیـل گردد، می توانیم امیدوار باشیم که چهارچوب و کلیـات یـک جهـان بینـی جدیـد ترسـیم شـود، جهان بینی جامع و نوینی که علاوه بر ترسیم چهرة متفـاوت از موجـودات مختلـف، اساسـاً بـا نوعی روش شناخت خاص خود همراه است. مقاله دوم با عنوان «تبیین عرفانی تجلی الهی و پیامدهای منطقی آن (با تأکید بر اندیشة سید حیدر آملی)» و مقاله سوم با عنوان «دین شناسی عرفانی در پرتو سه گانة شریعت ـ طریقت ـ حقیقت (با تأکید بر اندیشة سید حیدر آملی)» به ترتیب به بررسی دو وجهه اجمالی تبیین ظهور حق تعالی، و دین شناسی عرفانی، از نظر سید حیدر آملی پرداخته است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام