فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب روش های پژوهش در سیاست
روش های پژوهش در سیاست

روش های پژوهش در سیاست

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش
کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش

کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش

مولف: دومینیک ونک

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی
دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

مولف: اسماعیل یزدان پور

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
24,000 ریال
خرید کتاب آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد
آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد

آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد

مولف: دیوید پالفریمن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
29,000 ریال
خرید کتاب فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی

مولف: مایکل رووت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه مجازی جهانی
دانشگاه مجازی جهانی

دانشگاه مجازی جهانی

مولف: لالیتا راجاسینگام

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
46,000 ریال
خرید کتاب یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل
یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

مولف: بالاساب رامانیام چاندرا موهان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
45,000 ریال
خرید کتاب آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

مولف: ویلیام اسکات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه نهادی امروزین
دانشگاه نهادی امروزین

دانشگاه نهادی امروزین

مولف: آلفونسو بوررو کابال

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
51,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه و جهانی شدن
دانشگاه و جهانی شدن

دانشگاه و جهانی شدن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: رضا باقری

قیمت
66,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سیزدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سیزدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سیزدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوازدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوازدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوازدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهاردهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهاردهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهاردهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد شانزدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد شانزدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد شانزدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پانزدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پانزدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پانزدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نوزدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نوزدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نوزدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هجدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هجدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هجدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد یازدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد یازدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد یازدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هشتم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هشتم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هشتم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفتم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفتم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفتم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد ششم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد ششم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد ششم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پنجم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پنجم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پنجم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
قیمت
340,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهارم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهارم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهارم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سوم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سوم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سوم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد اول
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد اول

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد اول

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب رجال تفسیری - جلد چهارم
رجال تفسیری - جلد چهارم

رجال تفسیری - جلد چهارم

مولف: عبدالله جوادی آملی

ناشر کتاب: اسراء

قیمت
440,000 ریال
تعداد کل موارد 35582
صفحه 1 از 989