فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب نگارش درمانی: نوشتن؛ راهی به سوی آرامش
نگارش درمانی: نوشتن؛ راهی به سوی آرامش

نگارش درمانی: نوشتن؛ راهی به سوی آرامش

مولف: سوزان زیمرمن

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
34,000 ریال
30,600 ریال
خرید کتاب ره پویان پژوهش 4: از آزاد اندیشی تا تولید علم (دور اما نزدیک)
ره پویان پژوهش 4: از آزاد اندیشی تا تولید علم (دور اما نزدیک)

ره پویان پژوهش 4: از آزاد اندیشی تا تولید علم (دور اما نزدیک)

مولف: سید حسین اسحاقی

ناشر کتاب: هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)

قیمت
61,000 ریال
قیمت
87,000 ریال
خرید کتاب ره پویان پژوهش 6: آداب کتاب نویسی (چگونه کتاب بنویسیم؟)
ره پویان پژوهش 6: آداب کتاب نویسی (چگونه کتاب بنویسیم؟)

ره پویان پژوهش 6: آداب کتاب نویسی (چگونه کتاب بنویسیم؟)

مولف: سید حسین اسحاقی

ناشر کتاب: هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب ره پویان پژوهش 5: فنون مقاله نویسی (چگونه مقاله بنویسیم)
ره پویان پژوهش 5: فنون مقاله نویسی (چگونه مقاله بنویسیم)

ره پویان پژوهش 5: فنون مقاله نویسی (چگونه مقاله بنویسیم)

مولف: سید حسین اسحاقی

ناشر کتاب: هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)

قیمت
123,000 ریال
خرید کتاب ره پویان پژوهش 3: اصول و مهارت های پایان نامه نویسی
ره پویان پژوهش 3: اصول و مهارت های پایان نامه نویسی

ره پویان پژوهش 3: اصول و مهارت های پایان نامه نویسی

مولف: سید حسین اسحاقی

ناشر کتاب: هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)

قیمت
58,000 ریال
قیمت
62,000 ریال
تعداد کل موارد 14
صفحه 1 از 1