فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب سفری به دیار خدایان
سفری به دیار خدایان

سفری به دیار خدایان

مولف: احمد مقری

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
140,000 ریال
قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب جغرافیای سیاسی - اقتصادی ایران
جغرافیای سیاسی - اقتصادی ایران

جغرافیای سیاسی - اقتصادی ایران

مولف: محمداسماعیل خدادادی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
70,000 ریال
قیمت
1,220,000 ریال
خرید کتاب اطلس جغرافی جهان برای کودکان
اطلس جغرافی جهان برای کودکان

اطلس جغرافی جهان برای کودکان

ناشر کتاب: قدیانی

مترجم: فریبا ملک احمدی

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی
جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

مولف: حسین شکوئی

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
33,000 ریال
29,700 ریال
خرید کتاب مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS
مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS

مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS

مولف: مجید یاسوری

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
16,000 ریال
14,400 ریال
خرید کتاب هیدرولوژی قاره ها
هیدرولوژی قاره ها

هیدرولوژی قاره ها

مولف: مارک روبنسون

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
29,500 ریال
خرید کتاب هیدرولوژی آبهای سطحی ایران
هیدرولوژی آبهای سطحی ایران

هیدرولوژی آبهای سطحی ایران

مولف: علی اصغر موحد دانش

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب هیدرولوژی
هیدرولوژی

هیدرولوژی

مولف: مریم بیاتی خطیبی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
55,000 ریال
خرید کتاب هواشناسی عمومی
هواشناسی عمومی

هواشناسی عمومی

مولف: هوشنگ قائمی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب نوسازی و بهسازی شهری
نوسازی و بهسازی شهری

نوسازی و بهسازی شهری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
115,000 ریال
خرید کتاب نقشه های ژئومورفولوژی (نمادها و مجازها)
نقشه های ژئومورفولوژی (نمادها و مجازها)

نقشه های ژئومورفولوژی (نمادها و مجازها)

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
55,000 ریال
خرید کتاب نظریه های توسعه روستایی
نظریه های توسعه روستایی

نظریه های توسعه روستایی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب مهاجرت
مهاجرت

مهاجرت

مولف: حبیب الله زنجانی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب مقدمه ای بر خشکسالی و شاخصهای آن
مقدمه ای بر خشکسالی و شاخصهای آن

مقدمه ای بر خشکسالی و شاخصهای آن

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
185,000 ریال
خرید کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت
مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
45,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی
مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی

مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی

مولف: هادی ویسی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
105,000 ریال
خرید کتاب مطالعات و جغرافیای شهری معاصر (مفاهیم و دیدگاه های بنیادی)
مطالعات و جغرافیای شهری معاصر (مفاهیم و دیدگاه های بنیادی)

مطالعات و جغرافیای شهری معاصر (مفاهیم و دیدگاه های بنیادی)

مولف: زهره فنی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب مطالعات منطقه ای خلیج فارس
مطالعات منطقه ای خلیج فارس

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب مدیریت توسعه روستایی (بنیانهای نظری)
مدیریت توسعه روستایی (بنیانهای نظری)

مدیریت توسعه روستایی (بنیانهای نظری)

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب مخاطرات محیطی
مخاطرات محیطی

مخاطرات محیطی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب مخاطرات اقلیمی ایران
مخاطرات اقلیمی ایران

مخاطرات اقلیمی ایران

مولف: منوچهر فرج زاده

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب محیط و گردشگری
محیط و گردشگری

محیط و گردشگری

مولف: اندرو هولدن

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب مبانی هواشناسی ماهواره ای
مبانی هواشناسی ماهواره ای

مبانی هواشناسی ماهواره ای

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب مبانی علوم و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مبانی علوم و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

مبانی علوم و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
135,000 ریال
خرید کتاب مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی

مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
31,000 ریال
خرید کتاب مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی
مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی

مبانی ژئومورفولوژی اقلیمی

مولف: مجید ابراهیمی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب مبانی زمین گردشگری با تأکید بر ایران
مبانی زمین گردشگری با تأکید بر ایران

مبانی زمین گردشگری با تأکید بر ایران

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب مبانی جغرافیای سیاسی
مبانی جغرافیای سیاسی

مبانی جغرافیای سیاسی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب مبانی جغرافیای روستایی
مبانی جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی

مولف: عباس سعیدی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
60,000 ریال
تعداد کل موارد 111
صفحه 1 از 4