فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سیزدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سیزدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سیزدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوازدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوازدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوازدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهاردهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهاردهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهاردهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد شانزدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد شانزدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد شانزدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پانزدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پانزدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پانزدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نوزدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نوزدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نوزدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هجدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هجدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هجدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد یازدهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد یازدهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد یازدهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نهم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نهم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد نهم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هشتم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هشتم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هشتم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفتم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفتم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد هفتم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد ششم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد ششم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد ششم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پنجم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پنجم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد پنجم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
قیمت
340,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهارم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهارم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد چهارم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سوم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سوم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد سوم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوم
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوم

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد دوم

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد اول
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد اول

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - جلد اول

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب رجال تفسیری - جلد چهارم
رجال تفسیری - جلد چهارم

رجال تفسیری - جلد چهارم

مولف: عبدالله جوادی آملی

ناشر کتاب: اسراء

قیمت
440,000 ریال
خرید کتاب تفسیر موضوعی روایی: چیستی، مبانی و روش
تفسیر موضوعی روایی: چیستی، مبانی و روش

تفسیر موضوعی روایی: چیستی، مبانی و روش

مولف: مهدی کمانی نجف آبادی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب میان رشته ای و موقعیت های یادگیری
میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

مولف: آنتونیو والزان‏‫

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب ‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)
‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)

‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)

مولف: محمدرضا مردانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
178,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات
فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات

فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: رضا ماحوزی

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب ارزیابی دانش بومی
ارزیابی دانش بومی

ارزیابی دانش بومی

مولف: جوهان پاتیر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری
گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

مولف: سید فرید العطاس

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
175,000 ریال
خرید کتاب تراژدی علوم سیاسی
تراژدی علوم سیاسی

تراژدی علوم سیاسی

مولف: دیوید ریچی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
310,000 ریال
خرید کتاب رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

مولف: خسرو باقری

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
208,000 ریال
خرید کتاب پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند
پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند

پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند

مولف: آلن رپکو

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
268,000 ریال
خرید کتاب آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه
آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه

آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: محمود مهرمحمدی

قیمت
330,000 ریال
تعداد کل موارد 36244
صفحه 1 از 1007