بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • «مکتب های کهن موسیقی ایران» امروز رونمایی می شود.

«مکتب های کهن موسیقی ایران» امروز رونمایی می شود.

کتاب «مکتب های کهن موسیقی ایران» نوشته محسن حجاریان امروز در شهر کتاب فرشته رونمایی و معرفی می شود.

جمعه 12 دی 1393

آیین رونمایی و معرفی کتاب «مکتب های کهن موسیقی ایران» اثر محسن حجاریان که انتشارات گوشه آن را چاپ کرده، امروز جمعه 12 دی از ساعت 16:30 در شهر کتاب فرشته برگزار خواهد شد.

این کتاب که 11 فصل و 336 صفحه دارد و با قیمت 25000 تومان روانه بازار نشر شده است؛ جامع ترین اثر به زبان فارسی است که تاکنون درباره تاریخ تکوین مکتب دستگاهی و جغرافیای تاریخی این موسیقی نوشته شده است.

فصل های این کتاب عبارت است از: «همبستگی مکتب های موسیقی در فرهنگ های شرق اسلامی »، «برداشتی از مفاهیم اصابع و دستان»، «موسیقی عرب و ایران در دو سده بعد از اسلام »، «موسیقی مکتب خراسان »، «اختلاف فاصله بندی ساختارهای مدهای خراسان و سیستماتیست»، «ناروشنی های تئوریک عبدالقادر مراغی»، «درجات خنثی و جایگاه تار در مراحل تکوین دستگاه»، «جغرافیای تاریخی موسیقی دستگاهی در غرب ایران»، «زمینه های تکامل صورتبندی موسیقی دستگاهی»، «اوراد مانوی» و «مفهوم سیستم در مد و مراحل تکوین دستگاه»، همچنین کتابشناسی، منابع فارسی، منابع عربی و منابع انگلیسی از جمله بخش های پایانی این کتاب است.

«نـگاه مـا بـه تاریـخ تکویـن مکتـب دسـتگاهی نگاهـی سرسـری اسـت و بـا شـرایط مـادی و فرهنگـی پیدایـش آن ارتباطـی نـدارد. موسـیقی هـر فرهنـگ سـیر تکاملی و تکوینـی و تاریـخ پیچیـده ای دارد کـه ویـژه ی آن اسـت. مثـلا مکتب هـای موسـیقی عـرب بـا پـرورش مکتـب موسـیقی حجـاز از پیـش از اسـلام آغـاز می شـود و بـا مکاتـب دمشـق و اسکولاسـتیک و سیستماتیسـت بغـداد ادامـه می یابـد و بـه مکاتـب عـراق و سـوریه و اردن و مصـر می رسـد. دربـاره ی سـیر تحـول مکاتـب موسـیقی کهن تــر ایــران، پژوهش هــای جــدی صــورت نگرفتــه اســت. می دانیــم موســیقی دوران ساسـانی بـه دوران بعـد از اسـلام واگـذار شـده و می دانیـم کـه موسـیقی دوران سـامانی بـه بـارگاه تیمـور و ایلکانیـان راه یافتـه و می دانیـم کـه موسـیقی دسـتگاهی هـم گذشـته ای داشـته اسـت و می دانیـم کـه واژه هایـی ماننـد پـرده و دسـتان و اصابــع را تنهــا در حــد مقــولات بــه کار می برده ایــم. امــا به راســتی از ایــن همــه «می دانیم هــا» چــه می دانیــم؟» این پرسش و پاسخ به آن موضوع کتاب جدید محسن حجاریان است که با عنوان «مکتب های کهن موسیقی ایران» به تازگی توسط  خانه هنرهای شهری و با همکاری نشر گوشه منتشر شده است.

شهرکتاب فرشته در تجریش، خیابان دربندی (مقصود بیک) نرسیده به چهارراه حسابی، پلاک ٣٢ واقع شده است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط