بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

سعید ناجی

 • سعید ناجی
 • سعید ناجی

مسئول گروه فکرپروری در کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدارک تحصیلی
دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان فردوسی تبریز درسال 1369
لیسانس فلسفه از دانشگاه تبریز درسال 1373
لیسانس فیزیک دانشگاه اصفهان و فوق لیسانس فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف، در رشته فلسفه علم و فناوری در سال76، عنوان پایان نامه کازشناسی ارشد: مفهوم معقولیت نزد ایمره لاکاتوش.استاد راهنما:دکتر سعید زیبا کلام.استاد مشاور:دکتر مهدی گلشنی. سال دفاع:1377.دانشگاه صنعتی شریف.
دکتری فلسفه علم و فناوری، گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.
پیشینه استخدامی و اداری :
قرارداد تحقیقاتی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ 1377
وضعیت کنونی استخدامی : استادیار پژوهشی و عضو هیات علمی گروه فبک.
مسئولیت های علمی و اجرایی
مسئول گروه فکرپروری در کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عضو شورای موسسان گروه آموزش فلسفه انجمن برنامه درسی ایران
موسس گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1386
مدیر گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1388-1386
قائم مقام گروه فلسفه برای کودکان ونوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 9-1388
دبیر مجله فرهنگ، ویژه نامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، بهمن 1387
قائم مقام سردبیر مجله علمی پژوهشی کودک و تفکر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389
همکار ویژه ماهنامه کتاب ماه فلسفه، ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی، ویژه فلسفه برای کودکان، سال ششم، شماره 1391 ،62 .
کتب انتشار یافته
در پی معنا، انتشارات هرمس، سال 1384
دیدگاههایی در باره سرشت آدمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1382
در آمدی بر علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1386
کتاب کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان ( گفت و گو با پیشگامان)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1387
جلد دوم کتاب کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان ( گفت و گو با پیشگامان)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1389
تجدید چاپ کتاب کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان ( گفت و گو با پیشگامان)، جلد اول پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1389
تجدید چاپ در پی معنا، انتشارات هرمس، سال 1389
لیلا کودک فیلسوف، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1390
تفکر انتقادی در کلاس درس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1391
مقالات انتشار یافته
(1378) "معقولیت"، ترجمه مدخل فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: 15/پاییز 1378
مقاله "چیستی علم" چاپ در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب و اطلاع رسانی ش:29-30
مقاله "کندوکاو فلسفی برای نوجوانان"، چاپ در کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب و اطلاع رسانی ش:32
مقاله "شواهد وجود طرح در جهانی به دقت میزان شده"، دیوید هامفریز (ترجمه)، چاپ در نشریه علمی خبری"نامه علم و دین" ش:11-12
(1379) روانشناسی و معرفت شناسی، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش:16
(1379) "معنای درست و نادرست"، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش:17
(1380) "اهمیت مباحث علم و دین" مصاحبه با مایکل پول، استاد دانشگاه کینج کالج لندن، در زمینه اهمیت مباحث علم و دین چاپ در نشریه علمی خبری "نامه علم و دین" ش:1-12
مصاحبه با مایل پول ترجمه از کتاب Can Science Dispense With Religion چاپ در "نامه علم و دین" ش:11-12
(1382) لاکاتوش و معقولیت معرفت علمی، (تالیف) چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:34
(1382) نقد کتاب فلسفه علم و متدولوژی، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:34
(1383) فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مروری بر پارادایم جدید آموزش و پرورش با تاکید بر ابداعات لیپمن، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 40
(1384) منطق اکتشاف علمی و ترجمه های آن، چاپ در ویژه نامه همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام، ادیان و عرفان، دبیرخانه همایش اسما
(1384) مقاله علمی پژوهشی در مجله علوم انسانی دانشگاه تبریز: نقدی بر ملاک تمییز علم از غیر علم کارل ریموند پاپر، شماره 194
مصاحبه با پروفسور متیو لیپمن، بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان (P4C) در مورد همین برنامه، چاپ در چند مجله نروژی و مکزیکی به زبانهای محلی و بسیاری از سایتهای اینترنتی معتبر دنیا از جمله www.buf.no
(1374) تفکر در تعلیم و تربیت، دبای مک گریگور، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 91
فلسفه برای کودکان و نوجوانان، گفتگو با متیو لیپمن بنیانگذار فلسفه برای کودکان و نوجوانان، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 74، 1382
(1383) فلسفه و کودکان، گفتگو با متیو لیپمن (2)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 82
(1383) گفتگو با آن مارگارت شارپ، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 89
(1384) مولفه های داستان کودک و برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 96
مقاله آموزش تفکر، فلسفه برای کودکان و نوجوانان، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 104 الی 106
(1385) مقاله فلسفه برای کودکان و نوجوانان، نامه سیاست علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف
مفهوم فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مجله نامه علم و دین شماره های 25-28 سال 83-84
(1385) گفتگو با سعید ناجی، کارگاه فلسفه کودکان، مجله شهرزاد ش:10
(1385) تجدید چاپ برخی از ترجمه ها در زمینه فلسفه برای کودکان در مجله مدرسه سالم شماره 1
(1385) فلسفه ورزی با کودکان، گفتگو با مایکل سسویل، مجله مدرسه سالم شماره 2
(1385) فلسفه با کودکان و نوجوانان در گفتگو با سعید ناجی، مجله مدرسه سالم شماره 3
(1385) نقدی بر آمورش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور، فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:47
(1385) نقدی بر کتابها و کلاسهای درسی علوم انسانی، مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام، ادیان و عرفان (اسماء)، جلد 2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
(1386) کیفیت آموزش و پرورش و تحقق توسعه؛ وضعیت موجود، راهکارها و چشم اندازهای آینده، مجموعه مقالات کنفرانس توسعه، دانش و فناوری در ایران، جلد دوم
(1386) بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان روی مهارت های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان، نشریه علمی-پژوهشی انجمن مطالعات درسی ایران، شماره 7
(1387) مشکلات آموزش و پیشبرد تحقیق در علوم انسانی، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
(1388) نقدی بر فرا روش شناسی ایمره لاکاتوش، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)
(1388) نقدی بر روش شناسی برنامه پژوهش علمی لاکاتوش، مجله علمی-پژوهشی متافیزیک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال چهل و پنجم، دوره جدید، شماره 1 و 2
(1389) فلسفه برای کودکان و نوجوانان و تحول نظام آموزش و پرورش،(گفتگو)،ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و فلسفه،سال پنجم، شماره 3
(1390) نقدهای وارد بر برنامه فلسفه برای کودکان، ماهنامه علمی-تخصصی اطلاعات حکمت و فلسفه، سال ششم، شماره 8
(1390) آموزش تفکر به کودکان، راهی برای دستیابی به صلح جهانی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره 2، 1389
(1390) مقاله علمی پژوهشی بررسی و تحلیلی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی،دو فصلنامه علمی-پژوهشی تفکر و کودک، شماره 4
(1391) نقش فلسفه برای کودکان و نوجوانان در تقویت اخلاقیات، مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010، جلد اول، فلسفه نظر و عمل، صص.234-251
(1391) فلسفه برای کودکان، سخن نخست، ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی، ویژه فلسفه برای کودکان، سال ششم، شماره 62
(1392) مقاله علمی پژوهشی روح تکنولوژی مدرن و جایگاه تفکر در مدارس (بررسی ارزش تفکر در تکنولوژی آموزش رایج)، فصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک، شماره 1
An Interview with Matthew Lipman: Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume17, number4, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University, NJ, 2005, pp. 23- 29
An Experience in P4C Some Observations on Philosophy for Children with Iranian Primary School Children, Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume20, number 1&2,2012, pp. 82-87
Recent Interviews with philosophy for children (p4c scholars and practitioners, ), childhood & philosophy, V.9, n.17, Jan-Jun. 2013, pp.153-170. issn 1984-5987
مدیریت علمی کارگاه ها (از سال 1385 تا 1387)
کارگاههای آموزشی برای کودکان بواسطه برنامه فبک در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387
کارگاههای تربیت مربی برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کارگاههای اینترنتی تربیت مربی برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کارگاههای داستانهای برنامه فبک ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کارگاه یک ماهه آشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از یکم الی 30 تیر ماه 1389
کارگاه سه روزه آشنایی با داستان نویسی برای کودکان نوجوانان، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تیر ماه 1389
کارگاه یک روزه ترجمة داستانهای برنامه فبک، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1389
کارگاه سه روزه آشنایی با روشهای آموزشی تفکر انتقادی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت 1390
کارگاه سه روزه تفکر انتقادی در حلقه کندوکاو، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 91
کارگاه پیشرفته تفکر انتقادی در حلقه کندوکاو، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت 92
کارگاه مقدماتی آشنایی با ویژگی ها و مولفه های داستان های برنامه فبک، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور 92
نشست علمی روز جهانی کودک (نگاهی نو به کودک و فلسه) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر 92
طرح های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی انجام شده و در دست انجام
بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان روی مهارت های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان (1385)
طرح ترجمه و اقتباس از کتاب لیزا به همراه ترجمه برخی از راهنماهای پر یسپرسن و نقد آنها ( اتمام یافته)
طرح ترجمه، بومی سازی و اقتباس داستانهای فلسفه برای کودکان نوجوانان (اتمام یافته)
سوابق آموزشی
تدریس درسهای فلسفه برای کودکان و نوجوانان (عمومی 1و2)، حلقه کندوکار 1و2 (نحوه تشکیل)، داستانهای فبک (فرم و محتوا)، دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در برنامه فبک، نقش و ویژگی های مربی در برنامه فبک، تمرین مغالطات رایج در کلاس درس فلسفه برای کودکان، تفکر انتقادی برای مربیان فلسفه برای کودکان و نوجوانان
عضویت در مجامع علمی
عضو شورای موسسان گروه آموزش فلسفه انجمن برنامه درسی ایران
موسس گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1386
مدیر گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1388-1386
قائم مقام گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389-1388
همایش ها و سمینارها و سخنرانی ها
همایش توسعه دانش و فناوری در ایران (ارائه مقاله و سخنرانی) دانشگاه صنعتی شریف، آبان ماه 1383.
سمینارهای پژوهشکدة فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی- فیزیک نظری (سخنرانی) تحت عنوان فلسفه برای کودکان آخرین دستاورد نهضت فلسفه کاربردی شهریور 1383
سمینارهای گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف (سخنرانی) آخرین دستاورد فلسفة کاربردی (Applied Philosophy) ، فلسفه برای کودکان و نوجوانان 1383
کنفرانس ملی اسما: بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام ، ادیان و عرفان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سخنرانی و مقاله) نقدی بر کتاب ها و کلاسهای درسی علوم انسانی 1384.
همایش انجمن مطالعات درسی ایران: «جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی، چالش ها و فرصت ها» (سخنرانی) برنامه فبک و راهکاری برای چالشهای جهان معاصر، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران 1387
سمینار بررسی عناصر داستان کودک با تأکید بر تخیل، (سخنرانی) عناصر تخیلی برنامه فبک و داستانهای آن، دانشگاه دانشگاه تربیت معلم، پردیس کرج 1388
نشست تخصصی دیدگاههایی در فلسفه برای کودکان ونوجوانان (سخنرانی) آسیب شناسی برنامه فبک و رویکرد سنت اسلامی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1388
ویژگی های داستانهای فبک، نشست تخصصی « کودک و تفکر » در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389
همایش بین المللی روز جهانی فلسفه: نقش برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در تقویت اخلاقیات، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1389
فرهنگسرای فردوس، (سخنرانی) تقویت خلاقیت کودکان با برنامه فبک، 1390
فرهنگسرای فردوس، (سخنرانی) آموزش تفکر برای کودکان در برنامه فبک در راستای تقویت قدرت مواجهه با مشکلات، 1390
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (سخنرانی) برنامه فلسفه برای کودکان در یک نگاه 1390
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (سخنرانی) فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در یک نگاه 1390
همایش آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان، آبادان (سخنرانی) فلسفه برای کودکان چیست و چرا باید اجرا شود؟ 1390
همایش حلقه کندوکاو بر اساس روش دیالکتیکی سقراطی، (سخنرانی) سقراط معلمی سازه گرا و رئالیست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391
نشست تخصصی برنامه فبک، (سخنرانی) اهداف معرفتی برنامه فبک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391
همایش روز جهانی فلسفه، (سخنرانی) بررسی وضعیت آموزش فلسفه برای کودکان در ایران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 1391
نشست تخصصی نقد کتاب تفکر و پژوهش، درس پایه ششم ابتدایی، (سخنرانی)، آیا فکرپروری کودکان در آموزش و پرورش ما قابل اجراست؟ 1391
نشست علمی روز جهانی کودک (نگاهی نو به کودک و فلسفه): سخنرانی: اخلاق فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه 1392
پایان نامه ها
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر پرسشگری و تفکر انتقادی دانش آموزان، زهرا طباطبایی، 18/12/87، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: آموزش و پروش جدید و رشد مهارت های گفتگویی، رشتة مطالعات جوانان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اسفند 1388
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان نوجوانان بر روی قضاوت اخلاقی کودکان هفت الی یازده ساله تهران، سارا منصفی،رشـته روانشناسی عمومی (M.A.)،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات، سال تحصیلی 9-1388 ( تاریخ دفاع 20/11/88)
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: نسبت منطق و اخلاق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رشته فلسفه غرب، حسین حسینی سال تحصیلی 90-89 (14/2/90)
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل و بررسی روش سقراطی و کاربرد آن در فلسفه برای کودکان، فرناز اسلامی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه ، مهر ماه 1390
راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد: پرورش تفکر خلاق در کودک با وساطت هنرهای بصری (نقاشی و عکس) بر اساس برنامه فلسفه برای کودکان، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، رشته فلسفه هنر، پریسا اباذری، شهریور 1391
مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر مهارت های پرسشگری، شیوا شفایی، رشتة تحقیقات آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، بهمن 1391
مشاوره رسالة دکتری، خوانش فکری گزیدۀ متون داستانی کلاسیک برای کودکان براساس نظری (گلستان سعدی، بوستان سعدی، مثنوی معنوی، کلیله و دمنه)، لیلا مجید حبیبی عراقی، دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی، مهرماه 1392
 • زادروز
  1347
 • نام کامل
  دکتر سعید ناجی
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  پنجشنبه 21 شهریور 1392
 • شناسه
  14098
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی