بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

محمد سعیدی مهر

سوابق تحصیلی ایشان:
لیسانس : الهیات, دانشگاه امام صادق (ع)
فوق لیسانس : الهیات , تربیت مدرس- قم , ١٣٧٢
دکتری : فلسفه , تربیت مدرس , ١٣٧٩
و دکتری تحصیل در دروس خارج حوزه علمیه, حوزه علمیه قم
دروس تدریس شده:
1- بسیاری از عناوین دروس الهیات و فلسفه , کارشناسی ، 74- 1369 دانشگاههای مختلف
2- معارف اسلامی , کارشناسی، 76- 1373 دانشگاههای مختلف
3- فلسفه دین – کلام- حکمت متعالیه – فلسفه مشاء- فلسفه تحلیلی – فرق و مذاهب- زبان تخصصی- معارف اسلامی , کارشناسی ارشد، 1378 تا کنون دانشگاههای مختلف
4- فلسفة تطبیقی – کلام جدید – حکمت متعالیه – فلسفه مشاء , دکتری، 1381 تا کنون
جوایز:
1- رتبه اول آزمون ورودی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی, دانشگاه تربیت مدرس , ١٣٧٣
2- برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی , ١٣٧۵, کتاب «علم پیشین الهی و اختیار انسان
3- برگزیده دومین جشنواره مطبوعات اسلامی , ١٣٨٣, مقاله «فلسفه تحلیلی و دین پژوهی تحلیلی

کتب منتشر شده:
1- ١٣٧۵, علم پیشین الهی و اختیار انسان , پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی , ایران
2- ١٣٧٩, شرح جلد هشتم اسفار- جلد اول و دوم, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره, ایران
3- ١٣٧٦, فلسفة دین؛ خدا، اختیار وشر , موسسه فرهنگی طه / قم, ایران
4- ١٣٧٧, آموزش کلام اسلامی، ج 1, موسسه فرهنگی طه / قم, ایران
5- ١٣٧٨, آموزش کلام اسلامی، ج 2/, موسسه فرهنگی طه / قم, ایران
6- ١٣٧٩, - معارف اسلامی , انتشارات معارف/ قم, ایران
7- ١٣٨٠, نگرش های نوین در فلسفه , دانشگاه قم و موسسه طه /قم/, ایران
8- ١٣٨١, جستارهایی در کلام جدید, , انتشارات سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم, ایران
9- ١٣٨٣, مبانی فلسفه دین, پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، بوستان کتاب, ایران
10- ١٣٨٦, کارل پوپر, رویش نو, ایران
11- ١٣٨٨, گوتلوب فرگه, علمی فرهنگی

مقالات داخلی چاپ شده:
1- علیرضا دست افشان- سید محمدعلی حجتی - محمد سعیدی مهر , 'Presemantics and Semantics of Anaphoric Pronouns', اندیشه دینی, صفحات
2- محمد سعیدی مهر - شهناز شایانفر ١٣٨٨, 'تعالی و حلول در فلسفه ملاصدرا', خرنامه صدرا, شماره 55, صفحات 64-78
3- ١٣٧٠, 'نگرشی دوباره بر نزول قرآن، ', کیهان اندیشه،, شماره 35, صفحات
4- ١٣٧٠, 'نقدی بر تقسیمات وجود', کیهان اندیشه، , شماره 40, صفحات
5- 'فلسفة اخلاق ', کیهان اندیشه، , شماره 53, صفحات
ترجمه
6- ١٣٧۵, '- معرفت شناسی ', معرفت، , شماره 16, صفحات
ترجمه
7- ١٣٧۵, 'حق محوری از دیدگاه علی (ع)،', مجموعة مقالات اخلاق مطبوعاتی، سمینار اخلاق در مطبوعات، , صفحات
8- ١٣٧۵, 'تئوریهای معنا داری و اسم خاص، ', کیهان اندیشه، , شماره 69, صفحات
9- ١٣٧۵, 'تحلیل معرفت شناختی مبانی کلامی پژوهش در نهضت عاشورا، ', حضور, شماره 17, صفحات
10- ١٣٧٦, 'جایگاه مقولات در منطق، ', کیهان اندیشه، , شماره 71, صفحات
11- ١٣٧٦, ' دادورزی و تقریری نو از مسألة شر، ', نقد و نظر،, شماره 10 – 11،, صفحات
12- ١٣٧٦, 'دفاع اختیارگروانه', نقدو نظر، , شماره 10 – 11، , صفحات
13- ١٣٧٦, 'حقوق و الهیات، ', نقد و نظر، , شماره 10 و 12, صفحات
14- ١٣٨٠, 'رابطه گزاره های پیشین و ضروری، ', فصلنامه اندیشه دینی، , شماره 3, صفحات
15- ١٣٨٢, '**فلسفه تحلیلی و دین پژوهی تحلیلی، ', قبسات، , شماره 28, صفحات
16- ١٣٨٢, ' نقدی بر انسجام گرایی ', نامه حکمت، , شماره 1, صفحات
17- به همراه سعیده شهیدی ١٣٨٢, 'بررسی تحلیلی اصل علیت در حکمت متعالیه', پژوهشهای فلسفی – کلامی, شماره 15 و 16، , صفحات
18- ١٣٨٢, ' آیا هدف خداوند می تواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟ (', نقد و نظر, شماره 29 و 30, صفحات
19- ١٣٨٢, 'حدوث ذاتی و نیازمندی به علت', نامه مفید، , شماره 39, صفحات
20- ١٣٨٢, 'معرفت شناسی دینی (اقتراح', اندیشه حوزه، , شماره 41 و 42، , صفحات
21- محمد سعیدی مهر ١٣٨٣, 'جهانهای ممکن؛ بررسی دیدگاه کریپکی، پلنتینگا و لوییس، ', نامه مفید، , شماره 41, صفحات
22- محمد سعیدی مهر ١٣٨٣, 'کریپکی و اینهمانی های نظری،', فلسفه، , صفحات
23- ١٣٨٣, 'معنا و مفهوم فلسفه در اسلام ', آینه معرفت، , شماره 4, صفحات
ترجمه
24- محمد سعیدی مهر ١٣٨٣, 'جهت جمله ای و جهت شیی، ', نامه حکمت، , شماره 3, صفحات
25- ١٣٨٤, ' عقل و اعتقاد دینی در یک نگاه، ', نقد نامه همایش اسما، , صفحات
دفتر دوم، بهار
26- محمد سعیدی مهر ١٣٨٦, 'نظریه بساطت ذات الهی: برخورد دو پارادایم فلسفی', پژوهشهای فلسفی کلامی, شماره 3 و 4, صفحات 59-84
27- محمد سعیدی مهر ١٣٨٤, 'ملاحظاتی در باب گزاره های موجه و معناشناسی آن در فلسلفه اسلامی', نامه حکمت, شماره 6, صفحات 21-40
28- محمد سعیدی مهر ١٣٨۵, 'ابن سینا و مسأله اتحاد عاقل با معقول؛ یک معمای تاریخی', فصلنامه انجمن معارف اسلامی, شماره 2, صفحات
29- محمد سعیدی مهر - معصومه سهرابی ١٣٨٧, 'مسأله اذهان دیگر و راه حل تمثیلی', مقالات و بررسیها , شماره 87, صفحات 81-100
30- محمد سعیدی مهر - محمود مختاری ١٣٨٨, 'حرکت مکانی از طبیعیات ارسطویی تا فیزیک نیوتنی', معرفت فلسفی, جلد سال ششم, شماره سوم, صفحات 173-211
31- محمد سعیدی مهر - لیلا کیانخواه ١٣٨٧, 'تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ', پژوهشهای فلسفی (نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز), جلد سال 51, شماره 205 , صفحات 79-106
32- محمد سعیدی مهر - شهناز شایانفر ١٣٨٨, 'تعالی و حلول در فلسفه اسپینوزا با تکیه بر عرفان اسلامی', اندیشه دینی, شماره 31, صفحات 31-58
33- محمد سعیدی مهر- 1388، «حکمت الهی و مسأله قرینه ای شر»، قبسات، شماره 52، صفحات 29-54
34- محمد سعیدی مهر - وحید خادم زاده 1388، «تحلیل ایده انسان معلق در فضا بر اساس مدل منطقی سورنسن»، نامه حکمت ، شماره 14، 129-152
35- محمد سعیدی مهر، علیرضا مصدقی حقیقی 1387، «نقد علامه طباطبایی بر رویکرد فروکاهشی حکمت متعالیه در مفهوم شناسی اراده ذاتی خداوند» ، آینه معرفت، شماره 15، صفحات 21-39
36- محمد سعیدی مهر- غلامرضا حسین پور 1387، «تأملی در استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین»، شناخت، شماره59/1، صفحات 71-96
37- محمد سعیدی مهر، وحید خادم زاده 1388، «بررسی برهانهای ریاضیاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریه مجموعه ها»، فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیهای سابق)، سال 42، شماره 1، صفحات 45-68
38- محمد سعیدی مهر، شهناز شایانفر 1388، «تعالی و حلول در فلسفه ملاصدرا»، خردنامه صدرا، شماره 55، صفحات 64-78
39- محمد سعیدی مهر، فاطمه ملاحسنی 1389، «ویلیام کریگ و تبیین ازلیت خداوند»، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق)، شماره 15، صفحات 5-31
40- محمد سعیدی مهر، مریم عاطفی 1389، «حقیقت جسم در فلسفه شیخ اشراق و صدرالمتألهین» ، پژوهش های فلسفی، شماره 13، صفحات147-167
41- محمد سعیدی مهر 1389، «گزاره های موجه؛ بحثی منطقی یا فلسفی؟»، معرفت فلسفی، سال هفتم، شماره سوم، صفحات 133-158

مقالات بین المللی چاپ شده:
1- محمد سعیدی مهر ١٣٨۵, 'The Standard Metre: Has It Anything to do with The Contingent A Priori?', حکمت و فلسفه, شماره 8, صفحات
2- محمد سعیدی مهر ١٣٨٦, 'Divine Simplicityِ', topoi, شماره 26, صفحات 191-199
3- محمد سعیدی مهر 2010 ، "Islamic Philosophy and the Problem of Evil a Philosophical Theodicy"، در (International Journal of Humanities, vol. 17(1)، 127-148
مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی
1- ١٣٧٣, ' تحلیل معرفت شناختی مبانی کلامی پژوهش در نهضت عاشورا', کنگرة امام خمینی ره و فرهنگ عاشورا , ایران , صفحات
2- ١٣٧۵, ' حق محوری از دیدگاه علی (ع)،', سمینار اخلاق مطبوعاتی، , ایران , صفحات
3- ١٣٨٣, 'مفاهیم موجه و معناشناسی آن در فلسفه ملاصدرا، ', دومین همایش جهانی ملاصدرا، تهران، , ایران , صفحات
4- ١٣٨٤, ' نگاهی به متون آموزشی کلام، ', همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان، عرفان (اسما)، تهران، , ایران , صفحات
5- ١٣٨٤, 'معناشناسی ضرورت فیزیکی و ضرورت متافیزیکی، ', همایش فلسفه علم، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری پژوهشکده فلسفه تحلیلی، , ایران , صفحات
عضویت در مجامع علمی:
1- انجمن علمی معارف اسلامی ایران , ٢٩/٠١/١٣٧٩ -
2- بنیاد حکمت اسلامی صدرا , ٢٩/٠١/١٣٨٠ -

داوری مجلات:
1- کیهان اندیشه , ایران
2- نامة مفید , ایران
3- قبسات , ایران
4- مجلة بین المللی علوم انسانی جمهوری اسلامی ایران , ایران
5- نامة حکمت , دانشگاه امام صادق ( ع)، دانشکده الهیات
6- مقالات و بررسی ها , ایران
7- آینه معرفت (فصلنامه پژوهش های فلسفه و کلام) , ایران
8- حکمت و فلسفه , ایران
9- عرفان و برهان , ایران

تجارب تحقیقاتی:
1- طرح شبهه شناسی دینی , مرکز تحقیقات استراتژیک , ایران, -
2- نمایه سازی موضوعی کامپیوتری منابع علوم اسلامی , مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی , ایران, -
3- معماری از دیدگاه اسلام , موسسه فرهنگی طه , ایران, -


شرکت در دوره های علمی:
1- دوره تحقیقاتی در دانشگاه شفیلد انگلستان , ٢٩/٠١/١٣٧٨ - ٢٩/٠١/١٣٧٩

پایان نامه های کارشناسی ار شد تحت مشاوره/راهنمایی:
1- سعیده سادات شهیدی , 'بررسی تحلیلی اصل علیت بر اساس وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه ', تحت راهنمایی
2- معصومه نظران , ' بررسی مبانی و ادله فیلسوفان دین در باب مسأله بساطت ذات الهی از دیدگاه حکمت متعالیه ', تحت راهنمایی
3- علی آراسته , ' بررسی تحلیلی مسأله منطقی شر و مسأله شر به عنوان قرینه از دیدگاه حکمت متعالیه ', تحت راهنمایی
4- لیلا کیانخواه , ' تحلیل انتقادی دیدگاههای متکلمان معتزله در باب نظریه حال و ثابت و مقایسه آن با دیدگاه ماینونگ ', تحت راهنمایی
5- لیلا کیانخواه , ' تحلیل انتقادی دیدگاههای متکلمان معتزله در باب نظریه حال و ثابت و مقایسه آن با دیدگاه ماینونگ ', تحت راهنمایی
6- سید علی دلبری, 'تحلیل انتقادی دیدگاه دیوید لوئیس در باب جهانهای ممکن با تأکید بر آرای الوین پلنتینگا –', تحت راهنمایی
7- زینب اختری , 'بررسی دیدگاه الهیات پویشی به روایت هارتسورن در باب رابطه خداوند با جهان از منظر حکمت متعالیه ', تحت راهنمایی
8- معصومه سهرابی، , ' بررسی تحلیلی مسأله اذهان دیگر و راه حلهای آن در فلسفه معاصر ', تحت راهنمایی
9- - رضا صادقی , 'ترجمه و نقد کتاب Belief In God ', تحت راهنمایی
10- محمد کریمی , ' عقل و ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی ', تحت راهنمایی
11- مجید توسلی , 'مرز تفکر و سخن در باره خدا ', تحت راهنمایی
12- علی آقا متوسل آرانی , 'گزارش تحلیلی از کتاب ادراک خدا (از ویلیام آلستون', تحت راهنمایی
13- دلبر شجاع , 'الهیات طبیعی و نقد آن از سوی الهیات اصلاح شده ', تحت راهنمایی
14- محمد حسین فکور , 'خداشناسی در مکتب اهل بیت ', تحت راهنمایی
15- عبدالله مبارک , ' علم و دین از دیدگاه شهید مطهری ', تحت راهنمایی
16- فاطمه دردایی، , 'علت غایی و غایتمندی نظام خلقت در حکمت متعالیه ', تحت راهنمایی
17- عباس اعتزازیان , 'معرفت شناسی ریاضی ', تحت راهنمایی
18- عبدالله بیگ , 'علم الهی در حکمت متعالیه ', تحت راهنمایی
19- حوران اکبرزاده , ' مسأله شرور از دیدگاه جی. ال. مکی و نقد آن از دیدگاه فلاسفه اسلامی ', تحت مشاوره
20- ایاد ساعدی , ' معاد از دیدگاه دو حکیم مسلمان ابن سینا و ملاصدرا ', تحت مشاوره
21- نفیسه سادات موسوی , 'جایگاه معرفت شناختی و وجودشناختی عقول عرضیه در فلسفه اشراق با تکیه بر آثار سهرودی ', تحت مشاوره
22- مهدی اخوان , ' سازگاری و کفایت پلورالیسم دینی جان هیک ', تحت مشاوره
23- ' تحلیل انتقادی استنتاج استعلایی در فلسفه نظری کانت با تأکید بر اساس کتاب عقل محض ', تحت مشاوره
24- بابک زرین کوب , ' بررسی نقد شلر بر فرمالیسم اخلاقی کانت ', تحت مشاوره
25- زهره خراسانی , 'شخص محوری معرفت به خدا ....از دیدگاه حکمت متعالیه ', تحت مشاوره
26- سهراب حقیقت , 'بررسی و نقد نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و رابطه آن با نسبیت اخلاقی ', تحت مشاوره
27- محسن کاشی , ' نقد و بررسی نظریه کریپکی در باب معناشناسی اسم خاص ', تحت مشاوره
28- زهرا علیزاده , 'نظریه همسانی ذهن و بدن', تحت مشاوره
29- پریش کوششی , 'تحلیل انتقادی سازگاری مفهوم شئ فی نفسه در فلسفه کانت ', تحت مشاوره
30- موسی دایی , 'مسأله معرفت علمی از منظر تجربه گرایی حسی نزد هیوم ', تحت مشاوره
31- کامران سامانی زادگان , 'فهم متن بر اساس هرمنوتیک فلسفی گادامر، ', تحت مشاوره
32- بهرام اکبری , 'ابطال پذیری گزاره های دینی', تحت مشاوره
33- مرضیه خسروی منفرد , 'ترجمه و تحقیق کتاب مفهوم نیایش ( اثر فیلیپس)', تحت مشاوره
34- سید ابراهیم موسوی , 'برهان وجوب و امکان در فلسفه اسلامی و فلسفه غربی ', تحت مشاوره
35- فاطمه آجورلو , 'حرکت جوهری ملاصدرا و خلق مدام عرفا ', تحت مشاوره
36- داریوش درویشی , 'ذات و صفات الهی در دیدگاه علامه طباطبایی و امام فخر رازی –', تحت مشاوره
37- هاجر تاجیک , 'عذاب ابدی در مکتب عرفانی ابن عربی و قرآن کریم ', تحت مشاوره
38- سید مجید ظهیری, 'بررسی تطبیقی تقریرهای گودل و زالتا از برهان وجود ی آنسلم بر پایه تکنیکهای منطق جدید ', تحت مشاوره
39- علیرضا مصدقی, 'بررسی مفهومی و وجودشناختی صفت اراده الهی در حکمت متعالیه', تحت راهنمایی
40- علی جعفری اسکندری, 'نقد ریچارد رورتی از فلسفه تحلیلی (به روایت کواین و دیویدسن)', تحت مشاوره
41- سعیده فخار نوغانی, 'بررسی و نقد مسأله تعقل در حکمت متعالیه با تأکید بر آراء ملاصدرا، سبزواری و علامه طباطبایی', تحت مشاوره
42- مرتضی کربلایی لو, 'بررسی منطقی و معناشناختی «وجود» در حکمت متعالیه از دیدگاه فلسفه تحلیلی', تحت راهنمایی
43- مریم عاطفی, 'مقایسه حقیقت جسم در فلسفه سهروردی و صدرالمتألهین', تحت راهنمایی
44- رسول عطاپوری, 'بررسی تحلیلی شهودگرایی اخلاقی در فلسفه اخلاق معاصر', تحت راهنمایی
45- فاطمه امین رعیا, 'وجوب و امکان در فلسفه فارابی و مقایسه آن با ابن سینا', تحت راهنمایی
46- امیر عویطی پور, 'بررسی انتقادی قاعده «ذوات الاسباب» نزد ارسطو و فیلسوفان اسلامی ', تحت راهنمایی
47- زهرا محمود کلایه, 'علم خدا به مادیات از دیدگاه ملاصدرا در مقایسه با ابن سینا و سهروردی', تحت مشاوره
48- فاطمه ملاحسنی, 'ازلیت خدا؛ نظریه ویلیام کریگ و نقد آن بر اساس فلسفه ملاصدرا', تحت راهنمایی
49- محمدعلی محمدی, 'جایگاه علیت و قوانین طبیعی در فلسفه بارکلی و نقد آن', تحت مشاوره
50- غلامرضا حسین پور, 'بررسی و نقد تفسیر کریپکی از استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین', تحت راهنمایی
51- مریم میرباقری , 'تحلیل انتقادی حیثیت وجودشناختی و معرفت شناختی «اضافه» در فلسفه دوران اسلامی ', تحت مشاوره
52- سهیلا میرشکاک, 'تبارشناسی به مثابه روش در اندیشه میشل فوکو', تحت مشاوره
53- حمید نصیری کاشانی, 'جایگاه فضیلت در نظام اخلاقی ارسطو', تحت راهنمایی
54- نفیسه نجبا, 'نظریه اضافه اشراقیه سهروردی و تأثیر آن بر محقق دوانی، میرداماد و ملاصدرا', تحت مشاوره
55- احسان منصوری, 'جایگاه مفاهیم و تصورات در فلسفه دکارت و لاک', تحت مشاوره

رساله های تحت مشاوره/راهنمایی:
1- مهناز امیر خانی , 'ساختار نحوی و معنایی و مبانی فلسفی منطق موجهات محمولی', تحت مشاوره
2- مریم خوشدل روحانی , 'تحلیل نظریه وجود سیال و نتایج فلسفی آن در حکمت متعالیه ', تحت مشاوره
3- حسین سوزنچی, 'بررسی انتقادی نظریه تشکیک وجود در حکمت متعالیه ', تحت مشاوره
4- فریبا مؤمنی , 'مفهوم شهود از دیدگاه آلستون و باباافضل کاشانی –', تحت مشاوره
5- محمود عبایی , 'بررسی تطبیقی معرفت شناسی حکمت مشا و متعالیه با تأکید بر واقع نمایی ادراکات و نظریه صدق ', تحت مشاوره
6- علیرضا دست افشان, 'بررسی و حل مسأله ابهام ساختاری و مسأله تعهد وجودی در دلالت شناسی ضمایر آنافوریک', تحت مشاوره
7- حسن مرادی, 'بررسی جایگاه خیال در حکمت متعالیه ملاصدرا در مقایسه با فلسفه کانت', تحت مشاوره
8- علی سنایی, 'مسأله آگاهی در برخی نظریات فیزیکالیستی (اینهمانی مصداقی و کارکردگرایی)', تحت مشاوره
9- احمد عسگری, 'بررسی مسایل وجودشناختی و معرفت شناختی کلیات در فلسفه ملاصدرا', تحت راهنمایی
10- جسین محمد خانی, 'اندشه های فلسفی و کلامی جلال الدین دوانی', تحت مشاوره
11- شهناز شایان فر, 'تعالی و حلول در فلسفه ملاصدرا و اسپینوزا', تحت راهنمایی

مسؤولیت های اجرایی:
1- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک , ٢٩/٠١/١٣٧٠ - ٢٩/٠١/١٣٧٢
2- مدیر گروه مباحث پایه معاونت اندیشه اسلامی - مرکز تحقیقات استراتژیک , -
3- مدیر آموزش و پژوهش معاونت اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد رهبری در دانشگاهها, -
4- مدیر گروه منطق مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی , -
5- عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی طه , -
6- مدیر گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی , -
7- عضو هیأت تحریریه مجله علمی – ترویجی قبسات , -
8- عضو هیأت تحریریه مجله نامه حکمت – دانشگاه امام صادق (ع), -
9- استاد مدعو دانشگاههای مفید، امام صادق (ع)، علامه طباطبایی، تهران، تربیت مدرس قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره), -
10- استادیار گروه فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس (, ١١/٠٩/١٣٨٠ -
11- مدیر گروه فلسفه دین و الهیات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی – دانشگاه تربیت مدرس , -
12- دبیر همایش عرفان تجربه دینی و گفتگوی ادیان (دانشگاه تربیت مدرس،, ٠١/٠٧/١٣٨٣ - ٠١/٠٩/١٣٨٢
13- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس, -
14- مدیر گروه فلسفه, -
15- معاون آمورشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس, -
  • تاریخ ثبت اطلاعات
    11 1393
  • شناسه
    18178
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی